Strona główna UTP Bydgoszcz
Strona główna UTP Bydgoszcz


Uniwersytet Technologiczno-Przyr
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy

ZARZĄDZENIE Nr Z.25.2016.2017
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
z dnia 12 grudnia 2016r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842 j.t.), § 37 ust. 4 pkt. 13) Statutu Uczelni oraz § 5 ust. 2 Uchwały nr 6/365 Senatu UTP z dnia 18 grudnia 2013 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję ZESPÓŁ ds. EWALUACJI WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (ZdsEWSZJK) w składzie:

przewodniczący - dr hab. Krzysztof ANDRUSZKIEWICZ, prof. nadzw. UTP (WZ)
członkowie - dr inż. Jacek SZTUBECKI (WBAiIŚ)
- dr inż. Franciszek BROMBEREK (WIM)
- dr inż. Arkadiusz RAJS (WTIiE)
- dr inż. Ewa MAĆKOWSKA (WTiICh)
- dr inż. Beata DURAU (WRiB)
- dr hab. inż. Piotr DORSZEWSKI, prof. nadzw. UTP (WHiBZ)
- dr Monika KLEMKE-PITEK (WZ)
- mgr inż. Katarzyna KLIMKOWSKA (doktorantka WRiB)
- Bartłomiej WAWRZONKOWSKI (student WIM)
- Bartosz KACZOROWSKI (student WZ)
- Andrzej GROSS - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
- Mateusz ZABOKLICKI - Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
- Hanna ŁOWICKA - Dyrektor Związku Pracodawców Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
- Alicja HUCZYŃSKA - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
w Koronowie

§ 2

Do zadań Zespołu Ewaluacyjnego należy w szczególności:

1) ewaluacja Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

2) przygotowanie raportu ewaluacyjnego ze wskazaniem propozycji zmian i działań niezbędnych do podjęcia przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZdsJK) w celu doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie i zaprezentowanie jego wyników UZdsJK nie później niż do 30. października każdego roku,

3) przygotowanie raportu ewaluacyjnego ze wskazaniem zmian i działań niezbędnych do podjęcia przez Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (WZdsJK) w celu doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na wydziale i zaprezentowanie jego wyników WZdsJK nie później niż do 30. września każdego roku,

4) budowanie kultury ewaluacji na wydziałach m.in. poprzez organizowanie szkoleń i seminariów dotyczących jakości kształcenia oraz podejmowanie działań konsultacyjno-doradczych.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr Z.70.2014.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. inż.
Tomasz TOPOLIŃSKI

ZARZĄDZENIE Nr  Z.20.2017.2018
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
z dnia 16 listopada 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.[1]), § 37 ust. 4 pkt. 13) Statutu Uczelni, § 5 ust. 10 Uchwały nr 11/400 z dnia 22 marca 2017 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr Z.25.2016.2017 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadza się następujące zmiany:

1.    Odwołuje się dr inż. Ewę MAĆKOWSKĄ (WTiICh).

2.    Powołuje się dr inż. Marię KOWALSKĄ (WTiICh).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. inż.
Tomasz TOPOLIŃSKI

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2016 r. poz. 1933, 2169, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 858, 859, 1321, 1428 i 1530.wersja do zapisu   wersja do druku   ^góra^ 

ilość odsłon: 3367
wytworzył: brygida (2013-06-21 14:38:53)
wprowadził: Brygida Kazmierska (2013-06-21 14:39:36)
liczba zmian: 3
ostatnio zmienił: Brygida Kazmierska (2018-01-12 09:13:25)
jakie zmiany: Zmiana składu

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.