Strona główna UTP Bydgoszcz
Strona główna UTP Bydgoszcz


zapytanie ofertowe 2017

 

 

Bydgoszcz, 24.05.2017r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy                                                               

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,

tel. (52) 374-92-97, fax.(52) 374-93-99

 

Zapytanie ofertowe

na usługę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 6a oraz art. 4 ust. 8 ustawy PZP)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,

NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas staży studenckich dla 4 studentów/tek w ramach projektu SZARŻUJ NA STAŻ – program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy” nr POWR.03.01.00-00-S266/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Dział. 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym).

Kod CPV: 66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Usługa ubezpieczenia NNW obejmuje ubezpieczenie studentów stażystów odbywających staże w Zakładach Pracy poza Zakładem Pracy Zamawiającego.

Maksymalna liczba stażystów: 4

Dwa warianty staży:

a. Staże krajowe trzymiesięczne – 2 studentów

b. Staże zagraniczne jednomiesięczne (Unia Europejska) –2 studentów

 

Zamawiający ustala sumę ubezpieczenia staży krajowych w kwocie 60 000 zł na jedną osobę oraz sumę ubezpieczenia staży zagranicznych w kwocie 120 000 zł.

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:

1. Nieszczęśliwego wypadku powodującego uszczerbek na zdrowiu,

2. Nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć,

3. Zawału serca powodującego uszczerbek na zdrowiu,

4. Udaru mózgu powodującego uszczerbek na zdrowiu.

 

Rodzaje i wysokość świadczeń

1.Śmierć powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, udaru mózgu; świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

2.Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, udaru

mózgu; świadczenie wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

3.Zadośćuczynienie za ból; świadczenie wypłacane jest do 10% sumy ubezpieczenia.

4. Pobyt w szpitalu; świadczenie wypłacane do wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu.

5.Koszty leczenia; świadczenie wypłacane do 30% sumy ubezpieczenia.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez

podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

III. WARUNKI OGÓLNE ZWIĄZANE Z ZAPROSZENIEM:

1. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

3. W ofercie należy podać: cenę brutto za ubezpieczenie 1 osoby w każdym wariancie stażu

NNW oraz łączną cenę brutto za wykonanie usługi NNW.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez osoby trzecie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia w umowie max. do 30%, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawca wystawi polisy obejmujące rzeczywistą zrealizowaną wielkość usługi.

6. Jedynym Kryterium oceny ofert będzie cena oferty, który stanowi 100 procent wagi.

Sposób oceny ofert - proporcjonalnie wg wzoru:

C równa (najniższa cena brutto z badanych ofert/cena brutto badanej oferty) razy 100

procent

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 26.06.2017r. do 31.10.2017r.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

·         posiadać datę sporządzenia,

·         zawierać adres oferenta

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Ofertę można złożyć w terminie do 05.06.2017 r. godz. 15.00

·         w miejscu: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja

Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Regionalne Centrum Innowacyjności, pokój nr B117

koperta winna być opisana: postępowanie na Usługę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

·         lub przesłać faksem na nr: (52) 374-93-99

·         lub przesłać zeskanowaną ofertę na adres email: monika.wnek@utp.edu.pl

 

2.      Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 12.06.2017. do godz. 15.00

3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Obsługa ubezpieczenia realizowana jest za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego PWS Konstanta SA. W przypadku pytań proszę o kontakt pod adresem: pws@pwskonstanta.com.pl

Dodatkowych informacji udziela mgr Monika Wnęk pod numerem telefonu 52 374 92 97 oraz adresem email: monika.wnek@utp.edu.pl

 

"SZARŻUJ NA STAŻ! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy”.
                Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 wersja do zapisu   wersja do druku   ^góra^ 

ilość odsłon: 939
wytworzył: brygida (2017-05-24 11:08:57)
wprowadził: Brygida Kazmierska (2017-05-24 11:09:51)
liczba zmian: 6
ostatnio zmienił: Brygida Kazmierska (2017-05-24 12:29:16)
jakie zmiany: zmiana na30%

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.