Strona główna UTP Bydgoszcz
Strona główna UTP Bydgoszcz
Ogłoszenia->OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

Ogloszenie o sprzedazy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

 

OGŁOSZENIE

o

PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż pięciu nieruchomości

gruntowych, zabudowanych budynkami pełniącymi obecnie funkcje dydaktyczno – biurowe Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy (zagospodarowane obecnie na ten cel tylko częściowo), położonych przy ul. ks. Augustyna Kordeckiego 20-22, Świętej Trójcy oraz Kruszwickiej w Bydgoszczy, które tworzą funkcjonalną całość:

 

Obręb: 0083 Bydgoszcz

nr działki: 97/29

powierzchnia 0.6414 ha

KW nr BY1B/00003968/1

 

Obręb: 0083 Bydgoszcz

Nr działki 97/23

powierzchnia 0.0261 ha

Nr działki 97/25

powierzchnia  0.0018 ha

KW nr BY1B/00192640/7

 

Obręb: 0083 Bydgoszcz

Nr działki 103/2

Powierzchnia 0.5248 ha

KW nr BY1B/00031635/3

 

obręb: 0083 Bydgoszcz

nr działki: 104/3

powierzchnia: 0.1003 ha

KW nr BY1B/00027088/2

 

obręb: 0083 Bydgoszcz

nr działki: 104/13

powierzchnia: 0.2026 ha

KW nr BY1B/00131703/2

 

 

 I.    POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1.        Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy,
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, ogłasza przetarg na sprzedaż 5 (pięciu) nieruchomości gruntowych zabudowanych 6 budynkami dydaktyczno –biurowymi i 5 budynkami garażowo-warsztatowymi wraz z niezbędną infrastrukturą obsługującą budynki, tj. drogi i chodniki wewnętrzne, place parkingowe, oświetlenie
i ogrodzenie terenu (bramy wjazdowe, furtki) oraz zieleń urządzona – budynki te
użytkowane są łącznie i tworzą funkcjonalną całość, położone w Bydgoszczy przy ul. ks. Augustyna Kordeckiego 20-22, Świętej Trójcy oraz Kruszwickiej w Bydgoszczy i są własnością Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

2.        Sprzedawca:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy,
Al. prof. S. Kaliskiego 7,

85-796 Bydgoszcz,

REGON 000001689,

NIP 554-031-31-07,

www.utp.edu.pl

3.        Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
W przypadku złożenia ofert obejmujących równą wysokość ceny, zostanie zorganizowana aukcja ograniczona do oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

4.        Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości została ustalona na
16.540.000 zł brutto (szesnaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

5.        W sprawach nieuregulowanych ogłoszeniem i warunkami przetargu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

 

 II.    OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

1.         Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności 5 (pięciu) nieruchomości gruntowych zabudowanych  6 budynkami dydaktyczno – biurowymi i 5 budynkami garażowo - warsztatowymi wraz z niezbędną infrastrukturą obsługującą budynki, tj. drogi i chodniki wewnętrzne, place parkingowe, oświetlenie i ogrodzenie terenu (bramy wjazdowe, furtki) oraz zieleń urządzona – budynki te użytkowane są łącznie i tworzą funkcjonalną całość.

2.         Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży zawarte są dokumencie opisującym przedmiot sprzedaży, dostępnym w Rektoracie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz w budynku 2.1 pokój nr R1 oraz na stronie internetowej UTP www.utp.edu.pl w zakładce „Ogłoszenia o sprzedaży”.

 

III.    WADIUM

 

1.        Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie w walucie polskiej (w pieniądzu) wadium w wysokości 1.654.000 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), do dnia 17 października 2017 r., przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy
nr 33124034931111000042791269. W tytule przelewu należy opisać,
że kwota stanowi wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kordeckiego.

2.        Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

 

IV.    OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI

 

Podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą dokonać oględzin nieruchomości
w miejscu ich położenia w Bydgoszczy przy ulicy ks. Augustyna Kordeckiego 20-22, Świętej Trójcy oraz Kruszwickiej w Bydgoszczy po wcześniejszym umówieniu terminu z Zastępcą Kanclerza ds. Administracyjnych Marianem Dahmsem, pod nr tel. (52) 3749455.

 

V.    KONTAKT W SPRAWIE

 

Pracownikiem upoważnionym do udzielania informacji jest Zastępca Kanclerza
ds. Administracyjnych Marian Dahms - Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Kaliskiego 7  – budynek 2.1 pokój nr R1 (parter),
tel. 52 3749455, (fax) 52 3749277, e-mail: marian.dahms@utp.edu.pl. Wskazana osoba udziela wyjaśnień i informacji, co do nieruchomości i przetargu, ale w żaden zaś sposób nie jest uprawniona do składania skutecznych prawnie oświadczeń, jak też dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych w imieniu Uniwersytetu.

 

VI.    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT

 

Ofertę w formie pisemnej i w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – oferta na zakup nieruchomości przy ul. Kordeckiego 20,22 w Bydgoszczy” należy przesłać lub złożyć osobiście w Rektoracie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój nr 57 (parter) – do dnia 17 października 2017 r. do godz. 14:00. Oferta zainteresowanej osoby musi dojść do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w wyznaczonym terminie. Nie decyduje data nadania przesyłki, tylko wpływ oferty w wyznaczonym terminie.

 

 VII.    TERMIN I MIEJSCE CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

 

Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w Rektoracie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz dnia 18 października 2017 r. o godz. 9:00 w budynku 1.2  RCI parter pokój nr B2.

 

VIII.    WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 

1.        Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty i wpłacenie
w walucie polskiej (w pieniądzu) wadium w wymaganej wysokości.

2.        Uczestnikiem przetargu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która spełni warunki przetargu, wpłaci wadium i złoży ofertę w formie pisemnej w sposób i terminie wynikającym z niniejszego ogłoszenia i z warunków przetargu.

3.        W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby najbliższe tych osób (w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny [Dz.U. z 2016 r. poz. 1137]), a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co do bezstronności danego członka komisji przetargowej.

4.        Warunki przetargu są publicznie dostępne w Rektoracie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy Al. prof.
S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, budynek 2.1 pokój R1 oraz udostępnione
na stronie internetowej UTP www.utp.edu.pl w zakładce „Ogłoszenia o sprzedaży”.

5.        Regulamin przetargu wraz z listą członków komisji przetargowej jest dostępny
w
Rektoracie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, budynek 2.1 pokój R1 oraz udostępniony na stronie internetowej UTP: www.utp.edu.pl
w zakładce „Ogłoszenia o sprzedaży”
.

 

IX.    SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY

 

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez oferenta, który wygrał przetarg, wniesione wadium przepada na rzecz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

 

X.    UPRAWNIENIA ORGANIZATORA PRZETARGU

 

1.    Ogłoszenie o przetargu może być zmienione.

2.    UTP przysługuje prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

REKTOR

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Warunki przetargu
Regulamin przetargu wraz z listą członków komisji przetargowej – zarządzenie Rektora
Projekt umowy sprzedaży
Opis przedmiotu sprzedaży – załącznik nr 1 do projektu umowy sprzedaży
załącznik nr 2 do projektu umowy sprzedaży
załącznik nr 3 do projektu umowy sprzedaży
załącznik nr 4 do projektu umowy sprzedaży
załącznik nr 5 do projektu umowy sprzedaży
Wzór oferty

 wersja do zapisu   wersja do druku   ^góra^ 

ilość odsłon: 514
wytworzył: brygida (2017-08-16 15:34:41)
wprowadził: Brygida Kazmierska (2017-08-16 15:35:57)
liczba zmian: 4
ostatnio zmienił: Brygida Kazmierska (2017-08-23 07:53:53)
jakie zmiany: format

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.