Strona główna UTP Bydgoszcz
Strona główna UTP Bydgoszcz
Organizacja Uczelni->Statut Uczelni
Dokument archiwalny

Statut Uniwersytetu

STATUT

 

STATUT

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w Bydgoszczy

 

 

Załączniki do Statutu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego:

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.       Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy został utworzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. (Dz.U. nr 3, poz. 28), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. (Dz.U. nr 30, poz. 178) oraz Ustawy z dnia 18 października 2006 r. (Dz. U. nr 202, poz. 1483).

2.      Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, zwany dalej Uniwersytetem, jest akademicką uczelnią publiczną i działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, i innych przepisów prawa dotyczących szkół wyższych oraz niniejszego statutu.

3.      Uniwersytet ma osobowość prawną, a jego siedzibą jest Bydgoszcz.

4.      Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

5.      Uniwersytet jest autonomiczny we wszystkich obszarach działalności na zasadach określonych w ustawie.

6.      Uniwersytet ma prawo do uchwalenia statutu oraz zmian w statucie, wchodzących w życie z dniem określonym w odpowiedniej uchwale Senatu.

 

§ 2

 

1.      Patronami Uniwersytetu są Jan i Jędrzej Śniadeccy.

2.      Oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest UTP.

3.      Uniwersytet posiada symbole, w tym: godło, sztandar, pieczęć urzędową, logo oraz insygnia rektorskie i uroczyste stroje Senatu. Zasady używania symboli uchwala Senat.

4.      Wydziały Uniwersytetu mogą posiadać własne symbole, których wzory, zaproponowane przez rady wydziałów, zatwierdza Senat.

5.      Studenci mogą nosić czapki akademickie, których wzory zatwierdza Senat.

 

 

 

§ 3

 

1.      Nauczyciele akademiccy, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, studenci i uczestnicy studiów doktoranckich tworzą społeczność akademicką. Wymienione grupy mają swoich reprezentantów w organach kolegialnych Uniwersytetu.

2.      Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych przez Uniwersytet, tworzą samorząd studencki.

3.      Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet tworzą samorząd doktorantów.

4.      Organy samorządów studenckiego i doktorantów są wyłącznym reprezentantem studentów i doktorantów.

 

§ 4

 

1.   Do podstawowych zadań Uniwersytetu należy:

1)      kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej;

2)      wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;

3)      prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;

4)      kształcenie i promowanie kadr naukowych;

5)      upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;

6)      kształcenie ustawiczne w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy;

7)      stwarzanie warunków dla wszechstronnego kontaktu studentów
z kulturą, wiedzą humanistyczną oraz wartościami wzbogacającymi osobowość;

8)      stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;

9)      działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

2.   Uniwersytet, wykonując zadania określone w ust. 1, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.

 

§ 5

 

Wykłady prowadzone w Uniwersytecie mają charakter otwarty.

§ 6

 

1.      Akademickim tytułem honorowym nadawanym przez Uniwersytet jest tytuł doktora honoris causa.

2.      Tytuł i godność doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno -
Przyrodniczego nadaje Senat osobom zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury lub życia społecznego w uznaniu ich wybitnych osiągnięć.

3.      Zasady i tryb nadawania tytułu doktora honoris causa określa załącznik nr 1 do statutu.

 

§ 7

 

1.      Osobom zasłużonym dla Uniwersytetu Senat może nadać „Medal za zasługi dla Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego”. Wnioski o nadanie medali przedstawia Senatowi Kapituła Medalu. Jej skład oraz regulamin działania określa uchwała Senatu.

2.      Uniwersytet może ustanawiać i nadawać również inne medale, odznaczenia
i wyróżnienia, określone w regulaminie uchwalonym przez Senat na wniosek Rektora.

3.      Senat może nadać obiektom Uniwersytetu imiona osób zasłużonych, podejmować decyzje o umieszczaniu na terenie Uniwersytetu pamiątkowych tablic oraz ustalać inne formy uczczenia pamięci osób zasłużonych. Senat podejmuje uchwałę w tej sprawie na wniosek Rektora, wydziałów lub innych jednostek Uniwersytetu, zaopiniowany przez Kapitułę „Medalu za zasługi dla UTP”. Uchwała określa termin i sposób przeprowadzenia uroczystości.

 

§ 8

 

1.      Byłych rektorów Uniwersytetu honoruje się portretami umieszczonymi w sali Senatu oraz uroczystym strojem, który mogą nosić podczas uroczystości akademickich.

2.      Na Uniwersytecie organizowane są uroczystości z okazji: inauguracji roku akademickiego, immatrykulacji studentów, Święta Uczelni, promocji kadry naukowej, nadania tytułu doktora honoris causa i innych, określonych uchwałami Senatu.

3.      Wydziały Uniwersytetu mogą organizować własne uroczystości, określone uchwałami rad wydziałów.

4.      Treść i forma uroczystości nawiązują do najlepszych polskich i uczelnianych tradycji akademickich.

5.      Rektor, prorektorzy i dziekani podczas uroczystości akademickich występują
w insygniach pełnionych urzędów.

6.      Podczas uroczystości uczelnianych może być wystawiony sztandar Uniwersytetu, a podczas uroczystości wydziałowych sztandar wydziału.

 

§ 9

 

1.      Za zgodą Senatu, Uniwersytet lub jego jednostki organizacyjne mogą należeć do organizacji krajowych i zagranicznych na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Uniwersytet może być również członkiem wspierającym stowarzyszenia.

2.      Przy Uniwersytecie mogą działać, w oparciu o odrębne przepisy, stowarzyszenia absolwentów.

 

§ 10

 

1.      Na Uniwersytecie działają związki zawodowe, które są uprawnione do reprezentowania spraw pracowników i ochrony ich interesów.

2.      Organy Uniwersytetu współdziałają ze związkami zawodowymi w zakresie wynikającym z kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów prawa.

 

§ 11

 

Uniwersytet jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

DZIAŁ II

ORGANIZACJA Uniwersytetu

 

§ 12

 

1.      Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są: wydziały, instytuty, studia (studium), centrum naukowo-dydaktyczne, archiwum, Biblioteka Główna, zakłady doświadczalne oraz inne jednostki administracyjne.

2.   Uniwersytet w trybie przewidzianym ustawą i statutem może tworzyć jednostki inne niż wymienione w ust. 1.

3.   Na podstawie porozumienia z innymi uczelniami, instytutami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, a także z innymi podmiotami Uniwersytet może tworzyć jednostki międzyuczelniane lub jednostki wspólne.

4.   Uniwersytet, na podstawie uchwały Senatu, może utworzyć poza swoją siedzibą zamiejscową jednostkę organizacyjną w formie:

1)   wydziału;

2)   filii, w której skład wchodzą co najmniej dwa wydziały;

3)   zamiejscowego ośrodka dydaktycznego;

jeżeli spełnione są wymagania ustawy.

 

§ 13

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu jest wydział. Zadaniem wydziału jest działalność dydaktyczna w ramach realizowanych kierunków kształcenia, prowadzenie badań w obrębie określonej dziedziny naukowej oraz kształcenie kadr naukowych.

2.      Wydziały Uniwersytetu mają w ramach określonych ustawą oraz Statutem autonomię i samodzielność w wymienionych w ust. 1 obszarach działalności, a także w sprawach kadrowych, użytkowaniu powierzonego im majątku oraz posiadanych środków finansowych.

 

§ 14

 

1.      W ramach wydziału mogą być tworzone struktury wewnętrzne: instytuty, katedry, zakłady, pracownie, laboratoria, stacje badawcze, jednostki usługowe i gospodarcze oraz inne w trybie przewidzianym ustawą
i statutem.

2.      Strukturę organizacyjną wydziału zatwierdza Rektor na wniosek dziekana, poparty uchwałą rady wydziału.

3.      Wydział można utworzyć, gdy jego stan kadrowy spełnia ustawowe wymagania do prowadzenia co najmniej jednego kierunku studiów.

4.      Stacje badawcze oraz jednostki usługowe i gospodarcze działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Rektora.

 

§ 15

 

1.      Instytut może być jednostką wydziałową lub międzywydziałową.

2.      Zadaniem instytutu jako jednostki wydziałowej jest prowadzenie działalności dydaktycznej, naukowej oraz kształcenie kadr naukowych. Zadania instytutu mogą być też ograniczone do działalności badawczej.

3.      Zadaniem instytutu międzywydziałowego jest działalność dydaktyczna
w ramach określonych grup przedmiotów nauczania na rzecz wydziałów Uniwersytetu, a także prowadzenie badań naukowych i kształcenie kadr. Instytutowi międzywydziałowemu może być także powierzona w ściśle ustalonym zakresie działalność kształceniowa.

4.      W ramach instytutu wydziałowego i międzywydziałowego mogą być powoływane: zakłady, pracownie, laboratoria oraz jednostki administracyjne i usługowo-gospodarcze.

5.      Instytut w ramach wydziału można utworzyć wówczas, gdy w proponowanym składzie osobowym jest co najmniej pięciu nauczycieli akademickich
z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.

6.      Instytut międzywydziałowy można utworzyć wówczas, gdy w proponowanym składzie osobowym jest co najmniej trzech nauczycieli akademickich
z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.

 

§ 16

 

1.      Katedra jest podstawową jednostką wydziału.

2.              Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności dydaktycznej, badawczej oraz kształcenie kadr naukowych.

3.      Katedrę można utworzyć wówczas, gdy w proponowanym składzie osobowym znajduje się co najmniej pięciu nauczycieli akademickich, w tym przynajmniej jeden z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

4.      W ramach katedry mogą być powołane zakłady, pracownie i laboratoria.

 

§ 17

 

1.      Zakład organizuje działalność badawczą i dydaktyczną.

2.      Zakład poza instytutem lub katedrą można utworzyć wówczas, gdy
w proponowanym składzie osobowym znajduje się co najmniej trzech nauczycieli akademickich, w tym przynajmniej jeden z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.

3.      Zakład w ramach instytutu lub katedry można utworzyć wówczas, gdy
w proponowanym składzie osobowym znajduje się co najmniej trzech nauczycieli akademickich, w tym przynajmniej jeden ze stopniem naukowym.

 

§ 18

 

W celu wypełniania zadań dydaktycznych może być utworzone studium uczelniane. Zadaniem studium jest prowadzenie działalności dydaktycznej na rzecz wydziałów w określonym profilu kształcenia (języki obce, wychowanie fizyczne i sport oraz inne).

 

§ 19

 

1.      Uniwersytet posiada archiwum, które stanowi ogniwo państwowej sieci archiwalnej.

2.      W Uniwersytecie mogą być powoływane jednostki ogólnouczelniane realizujące zadania w zakresie wydawnictw, poligrafii, dokumentacji i informacji naukowej, informatyki oraz inne, służące statutowym funkcjom Uniwersytetu.

 

§ 20

 

1.      W Uniwersytecie mogą być tworzone wydziałowe i uczelniane zespoły badawcze, powoływane do realizacji określonych zadań naukowych.

2.      Zgodę na powołanie zespołu wydziałowego wyraża dziekan, a zespołu uczelnianego Rektor.

 

 

§ 21

 

1.      Biblioteka Główna jest jednostką ogólnouczelnianą o wyodrębnionych zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Biblioteka Główna wraz z innymi bibliotekami Uniwersytetu tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny i ma charakter ogólnodostępnej biblioteki naukowej. Regulamin Biblioteki Głównej określa szczegółową organizację i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu, w tym zasady korzystania z niego także przez osoby niebędące pracownikami, doktorantami lub studentami Uniwersytetu.

2.      Pracownik biblioteki obsługujący korzystających z jej zbiorów jest zobowiązany do przestrzegania zasad ustawy o ochronie danych osobowych.

3.      Uniwersytet w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno
- informacyjnego
może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających z tego systemu: nazwisko i imię, datę urodzenia, adres stałego zamieszkania, nazwę jednostki organizacyjnej, numer indeksu, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

 

§ 22

 

W skład Uniwersytetu mogą wchodzić zakłady doświadczalne podległe Rektorowi, prowadzące działalność dydaktyczno - badawczą oraz gospodarczą na zasadzie samofinansowania.

 

§ 23

 

Wydziały Uniwersytetu tworzy, przekształca i znosi Senat Uniwersytetu na wniosek Rektora, po zasięgnięciu opinii właściwych rad wydziałów.

 

§ 24

 

Jednostki międzywydziałowe Uniwersytetu tworzy, przekształca i znosi Rektor na podstawie uchwały Senatu.

 

§ 25

 

1.      Z wnioskami do Rektora o powołanie, przekształcenie lub zniesienie jednostek organizacyjnych wchodzących w skład wydziału lub instytutu międzywydziałowego występuje dziekan (dyrektor instytutu między­wydziałowego) po uzyskaniu pozytywnej opinii rady wydziału (instytutu).

2.      Jednostki, o których mowa w ust. 1 tworzy, przekształca i znosi Rektor na podstawie uchwały Senatu.

 

§ 26

 

Biblioteki (poza Biblioteką Główną) tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek dyrektora biblioteki głównej oraz kierownika zainteresowanej jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu opinii rady bibliotecznej i rady jednostki organizacyjnej.

 

§ 27

 

Pozostałe jednostki tworzy, przekształca i znosi Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

 

§ 28

 

O zamiarze przekształcenia lub zniesienia jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, jeżeli powoduje to likwidację stanowisk pracy, Rektor zawiadamia zakładowe organizacje związkowe z wyprzedzeniem 30 dni, chyba że przepisy prawa pracy przewidują dłuższy okres. Sprawę zatrudnienia na Uniwersytecie pracowników objętych tymi zmianami Rektor konsultuje z działającymi w niej związkami zawodowymi.

 

§ 29

 

Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zawiera załącznik nr 2 do statutu.

 

 

DZIAŁ  III

ORGANY Uniwersytetu I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

§ 30

 

1.       Organami kolegialnymi Uniwersytetu są: Senat i rady wydziałów.

2.       Organami jednoosobowymi Uniwersytetu są: Rektor i dziekani.

3.       W Uniwersytecie działa konwent.

 

§ 31

 

1.       W skład Senatu, który liczy 42 osoby, wchodzą:

1)      Rektor jako przewodniczący;

2)      prorektorzy;

3)      dziekani;

4)      przedstawiciele nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, przy czym łączna liczba osób, o których mowa w pkt. 1 - 4, stanowi ponad połowę, lecz nie więcej niż 3/5 składu Senatu;

5)      przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie nie mniejszej niż 15% składu Senatu;

6)      przedstawiciele pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie do 5% składu Senatu;

7)      przedstawiciele studentów i uczestników studiów doktoranckich
w liczbie nie mniejszej niż 20% składu Senatu. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup Uniwersytetu, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela z każdej z tych grup.

2.      Liczbę senatorów przypadającą na podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu i jednostki międzywydziałowe ustala uczelniana komisja wyborcza.

3.      Członkami Senatu mogą być nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studenci i uczestnicy studiów doktoranckich o uregulowanym statusie.

4.      Członkiem Senatu z grupy profesorów i doktorów habilitowanych może być osoba, która wliczana jest do minimum kadrowego uprawnień do nadawania stopni i tytułu naukowego lub prowadzonego kierunku studiów.

5.      W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą: kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki Głównej i po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w Uniwersytecie.

6.      W przypadku omawiania spraw dotyczących zakładów doświadczalnych
w posiedzeniach
Senatu uczestniczy z głosem doradczym po jednym przedstawicielu tych zakładów.

7.      Przewodniczący Senatu może zapraszać na posiedzenia z głosem doradczym emerytowanych profesorów i inne osoby, których opinie mogą być istotne dla omawianych problemów.

8.      W Uniwersytecie prowadzony jest rejestr uchwał Senatu.

 

§ 32

 

1.       Podstawowe kompetencje Senatu określają postanowienia art. 62 ustawy.

2.       Do kompetencji Senatu należy w szczególności:

1)      ustalanie głównych kierunków działalności Uniwersytetu;

2)      uchwalanie Statutu Uniwersytetu w trybie określonym art. 56 ustawy;

3)      uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia
i studia doktoranckie, a także limitu przyjęć na I rok poszczególnych kierunków studiów;

4)      ustalanie zasad działania Uniwersytetu oraz wydziałów i innych jednostek w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni określonych w § 4 Statutu;

5)      ocena działalności Rektora i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z działalności Uniwersytetu;

6)      ocena działalności wydziałów oraz innych jednostek Uniwersytetu;

7)      podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia zamiejscowego wydziału, filii lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego;

8)      podejmowanie uchwał o powołaniu, przekształceniu lub likwidacji jednostek Uniwersytetu;

9)      wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy
z podmiotem zagranicznym;

10)  wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową;

11)  nadawanie tytułu doktora honoris causa;

12)  wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału albo co najmniej 3/5 członków Senatu;

13)  uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu;

14)  zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu zgodnie z przepisami o rachunkowości;

15)  ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz obrocie papierami wartościowymi;

16)  uchwalanie regulaminów wyborów do organów Uniwersytetu;

17)  opiniowanie wniosków o mianowanie na stanowiska profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego;

18)  określanie warunków i trybu: udzielania urlopów, kierowania na staże krajowe lub zagraniczne oraz podziału funduszu nagród;

19)  podejmowanie na wniosek rad wydziałów Uniwersytetu uchwał w sprawie utworzenia i znoszenia kierunków i specjalności studiów, z zastrzeżeniem art. 11 ustawy;

20)  podejmowanie na wniosek rad wydziałów i rad jednostek międzywydziałowych Uniwersytetu uchwał w sprawie tworzenia studiów podyplomowych i doktoranckich, ustalanie na zasadach określonych
w § 105 statutu pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych;

21)  ustalanie zasad oraz trybu powierzania nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych;

22)  ustalanie zasad korzystania ze środków budżetowych przeznaczonych na prowadzenie badań naukowych;

23)  określanie warunków, którym muszą odpowiadać umowy o prowadzenie odpłatnej działalności naukowej, naukowo-usługowej, doświadczalnej oraz wdrożeniowej, zawierane przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu;

24)  wyrażanie opinii lub podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach przewidzianych w ustawie, statucie Uniwersytetu oraz regulaminach.

 

§ 33

 

1.       Senat powołuje stałe i doraźne komisje oraz określa ich skład i zadania.

2.       Stałymi komisjami Senatu Uniwersytetu są:

1)      Komisja ds. Nauki;

2)      Komisja ds. Organizacji i Rozwoju;

3)      Komisja ds. Finansów i Budżetu;

4)      Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich;

5)      Komisja Statutowa.

3.  Przewodniczących komisji powołuje Senat na wniosek Rektora.

 

§ 34

 

1.      Posiedzenie zwyczajne Senatu zwołuje Rektor, zgodnie z planem zaakceptowanym przez Senat na dany rok akademicki.

2.      Posiedzenie nadzwyczajne Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków, nie później niż w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

3.      Tryb pracy Senatu określa regulamin pracy organów kolegialnych Uniwersytetu, uchwalony przez Senat.

 

§ 35

 

1.      Rektor jest najwyższym organem jednoosobowym Uniwersytetu.

2.      Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

3.      Podstawowe kompetencje Rektora określa ustawa.

4.      Do kompetencji Rektora należy w szczególności:

1)      podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki Uniwersytetu;

2)      tworzenie, przekształcanie i znoszenie jednostek organizacyjnych wskazanych przez statut;

3)      nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uniwersytetu;

4)      nadzór nad administracją i gospodarką Uniwersytetu;

5)      zwoływanie posiedzeń Senatu i przewodniczenie jego obradom,
z wyjątkiem posiedzeń, na których oceniana jest jego działalność;

6)      kierowanie sprawami kadrowymi Uniwersytetu;

7)      nadzór nad działalnością finansową Uniwersytetu;

8)      kierowanie systemem kontroli wewnętrznej;

9)      dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu;

10)  podejmowanie decyzji w innych sprawach określonych w ustawie, statucie i regulaminach.

5.      Rektor odpowiada za naruszenie w Uniwersytecie dyscypliny finansów publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 36

 

1.      Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy prorektorów.

2.      Liczbę prorektorów ustala, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu, Rektor lub Rektor - elekt, z zastrzeżeniem § 57.

3.      Zakres obowiązków i kompetencje prorektorów określa Rektor.

4.      Rektor może powołać kolegium rektorskie jako organ doradczy, określając jego skład i zadania.

5.      Rektor może powołać rektorskie komisje stałe i w razie konieczności komisje doraźne, określając zakres ich działania. W skład komisji rektorskich zajmujących się sprawami pracowniczymi i socjalnymi wchodzą przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie.

 

§ 37

 

1.      W skład rady wydziału wchodzą:

1)      dziekan jako przewodniczący;

2)      prodziekani;

3)      nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora oraz stopniem naukowym doktora habilitowanego, którzy stanowią ponad połowę, lecz nie więcej niż 60% składu rady;

4)      przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale w liczbie nie mniejszej niż 15% składu rady;

5)      przedstawiciele studentów i uczestników studiów doktoranckich wydziału w liczbie nie mniejszej niż 20% składu rady;

6)      przedstawiciele pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie nie większej niż 5% składu rady.

2.      Członkami rady wydziału mogą być nauczyciele akademiccy zatrudnieni
w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studenci i uczestnicy studiów doktoranckich o uregulowanym statusie.

3.      W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym z każdego związku.

4.      W posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

1)      emerytowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego;

2)      profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w Uniwersytecie jako dodatkowym miejscu pracy oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy;

3)      inne osoby.

5.    Na wydziałach Uniwersytetu prowadzony jest rejestr uchwał rady wydziału.

 

§ 38

 

1.       Do kompetencji rady wydziału należy:

1)      wytyczanie najważniejszych kierunków działalności i rozwoju wydziału;

2)      określanie kierunków badań naukowych i sposobów zapewniających właściwe wykorzystanie potencjału badawczego wydziału i jego jednostek;

3)      ustalenie kierunków i zasad polityki kadrowej, rozwoju naukowego pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, w tym:

a)      udział, w trybie przewidzianym w statucie, w przeprowadzaniu konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich,

b)      opiniowanie wniosków o awans lub mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego,

c)      opiniowanie wniosków o mianowanie lub zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pozostałych nauczycieli akademickich;

4)      podejmowanie uchwał w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego oraz w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami akademickimi;

5)      podejmowanie czynności w sprawach o nadanie tytułu doktora honoris causa w ramach posiadanych uprawnień;

6)      uchwalanie planów studiów i programów nauczania, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu;

7)      uchwalanie planów i programów studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu uczestników studiów doktoranckich, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu;

8)      uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu;

9)      uchwalanie planu rzeczowo-finansowego wydziału;

10)  opiniowanie wniosków o utworzenie, przekształcenie lub likwidację jednostek organizacyjnych na wydziale oraz o powoływanie kierowników tych jednostek;

11)  występowanie do Senatu o powołanie kierunków i specjalności kształcenia, a także studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów dokształcających;

12)  ocena działalności dziekana oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału;

13)  opiniowanie wniosków o nagrody Rektora, ministra oraz o medale
i odznaczenia państwowe;

14)  wyrażanie opinii oraz podejmowanie decyzji w innych sprawach określonych w ustawie, statucie oraz w regulaminach.

2.      Uchwały rady wydziału w sprawach należących do jej kompetencji są wiążące dla dziekana, pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich tej jednostki.

 

§ 39

 

1.      Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz.

2.      Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników oraz studentów
i uczestników studiów doktoranckich wydziału.

3.      Do kompetencji dziekana należy:

1)      zwoływanie posiedzeń rady wydziału i przewodniczenie jej obradom,
z wyjątkiem posiedzeń, na których oceniana jest jego działalność;

2)      przedstawianie radzie wydziału spraw wymagających rozpatrzenia przez ten organ oraz realizacja uchwał rady wydziału w zakresie jego kompetencji;

3)      kierowanie sprawami kadrowymi wydziału, w tym:

a)      występowanie z wnioskiem o awans lub mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego, za zgodą rady wydziału,

b)      występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady wydziału,
o mianowanie lub zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na inne stanowiska nauczycieli akademickich wydziału,

c)      organizowanie i zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich,

d)      występowanie do rady wydziału z wnioskiem o wyrażenie opinii
w sprawie powołania kierowników jednostek organizacyjnych wydziału,

e)      kształtowanie, w uzgodnieniu z radą wydziału, optymalnej struktury zatrudnienia pracowników naukowo-technicznych, z uwzględnieniem zadań realizowanych przez wydziałowe jednostki organizacyjne;

4)      składanie Senatowi sprawozdania z realizowanej przez siebie polityki kadrowej, działalności naukowej i rozwoju wydziału;

5)      nadzorowanie procesu dydaktycznego, w tym w szczególności dbanie
o jego wysoką jakość;

6)      podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz uczelnianymi jednostkami organizacyjnymi;

7)      wyrażanie zgody na prowadzenie zajęć przez osoby nie zatrudnione
na Uniwersytecie;

8)      dbanie o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie wydziału;

9)      podejmowanie innych decyzji i działań określonych w ustawie, statucie
i regulaminie studiów.

4.      Dziekan kieruje działalnością wydziału przy pomocy prodziekanów, a także określa ich kompetencje.

5.      Dziekan może powołać organy doradcze (kolegium dziekańskie, komisje), określając ich skład i zadania.

 

§ 40

 

1.      Od uchwały rady wydziału służy dziekanowi odwołanie do Senatu. Odwołanie wnosi dziekan w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

2.      Dziekan może uchylić lub zmienić decyzję kierownika podległej mu jednostki organizacyjnej, jeśli decyzja ta jest sprzeczna z ustawą, statutem, regulaminem studiów lub narusza ważny interes Uniwersytetu i wydziału.

3.      Od decyzji dziekana służy odwołanie do Rektora, za pośrednictwem dziekana. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia decyzji zainteresowanej osobie.

 

 

 

§ 41

 

1.      Posiedzenie zwyczajne rady wydziału dziekan zwołuje zgodnie z planem zaakceptowanym przez radę na dany rok akademicki.

2.      Posiedzenie nadzwyczajne rady dziekan zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków rady wydziału, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

3.      Tryb pracy rady wydziału określa regulamin pracy organów kolegialnych Uniwersytetu, uchwalony przez Senat.

 

§ 42

 

W przypadkach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz w § 32 ust. 2 pkt 5 i § 38 ust. 1 pkt 12 statutu, posiedzeniom Senatu i rady wydziału przewodniczą odpowiednio senior Senatu albo senior rady wydziału, którym jest uczestniczący w posiedzeniu najstarszy wiekiem członek Senatu albo rady wydziału z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.

 

§ 43

 

1.      W Uniwersytecie działa rada biblioteczna powoływana przez Rektora na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy. W skład rady bibliotecznej wchodzą:

1)      dyrektor Biblioteki Głównej;

2)      zastępca dyrektora Biblioteki Głównej;

3)      dwóch przedstawicieli bibliotekarzy dyplomowanych, wybranych przez ogólne zebranie pracowników całej sieci bibliotecznej Uniwersytetu;

4)      dwóch przedstawicieli pozostałych pracowników bibliotecznych, wybranych przez ogólne zebranie pracowników całej sieci bibliotecznej Uniwersytetu;

5)      po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z każdego wydziału i jednostek międzywydziałowych, wybranym przez radę wydziału (jednostki międzywydziałowej) spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora;

6)      po jednym przedstawicielu studentów i uczestników studiów doktoranckich, delegowanym przez odpowiedni samorząd.

2.      Rektor może powiększyć skład rady bibliotecznej o przedstawicieli innych jednostek Uniwersytetu.

3.      Rada biblioteczna wybiera przewodniczącego spośród nauczycieli akademickich, którzy wchodzą w skład rady.

 

§ 44

 

1.      Do kompetencji rady bibliotecznej należy:

1)      określanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych;

2)      występowanie z wnioskiem do Senatu i Rektora w sprawach związanych z kierunkiem działalności i rozwojem biblioteki oraz sieci biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu;

3)      opiniowanie sprawozdań dyrektora Biblioteki Głównej składanych Senatowi;

4)      opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego Biblioteki Głównej oraz sprawozdań z wykonania planu;

5)      zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej.

2.      Tryb działania rady bibliotecznej określa regulamin Biblioteki Głównej.

 

§ 45

 

1.      Dyrektora Biblioteki Głównej zatrudnia Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. Dyrektorem Biblioteki Głównej może być osoba posiadająca uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego lub osoba posiadająca stopień naukowy.

2.      Dyrektor Biblioteki Głównej jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w sieci biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu.

3.      Do obowiązków dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu należy w szczególności:

1)      organizowanie pracy w Bibliotece Głównej oraz nadzorowanie bibliotek wchodzących w skład sieci bibliotecznej Uniwersytetu;

2)      organizowanie i odpowiedzialność za rozwój i doskonalenie kadry bibliotecznej;

3)      przedkładanie Rektorowi, zaopiniowanego przez radę biblioteczną, wniosku o powołanie zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej;

4)      przedkładanie Rektorowi wniosków w sprawach zatrudnienia, awansów, nagród i wyróżnień pracowników bibliotecznych;

5)      przedkładanie Rektorowi projektu planu rzeczowo-finansowego biblioteki;

6)      przedkładanie Senatowi i Rektorowi wniosków w sprawie działalności
i rozwoju biblioteki;

7)      wydawanie poleceń i zarządzeń obowiązujących wszystkich użytkowników, w tym w zakresie spraw związanych z korzystaniem ze zbiorów i przebywaniem na terenie biblioteki.

4.      Szczegółowe kompetencje dyrektora określa Regulamin Biblioteki Głównej UTP.

 

§ 46

 

1.      Działalność wydawniczą Uniwersytetu prowadzą Wydawnictwa Uczelniane UTP.

2.      Rektor powołuje komitet redakcyjny i jego przewodniczącego (redaktora naczelnego).

3.      Zadania i kompetencje komitetu redakcyjnego oraz redaktora naczelnego określa regulamin Wydawnictw UTP, zatwierdzany przez Rektora.

 

§ 47

 

1.      Zadania, skład i kompetencje rad instytutów, rad jednostek między­wydziałowych i ogólnouczelnianych określają ich regulaminy. Ustalają one także obowiązki i uprawnienia dyrektorów i kierowników tych jednostek.

2.      Regulaminy, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Senat.

 

§ 48

 

1.      Podstawowym obowiązkiem wybranych przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej w organach kolegialnych Uniwersytetu jest przedstawianie problemów związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną oraz informowanie środowisk o interesujących je sprawach, które rozpatrywane były przez organy kolegialne.

2.      Udział stałych członków oraz przedstawicieli społeczności akademickiej
w posiedzeniach organów kolegialnych Uniwersytetu oraz w wybranych przez te organy komisjach jest obowiązkowy.

3.      Każdy przypadek nieobecności na posiedzeniach organu kolegialnego powinien być wyjaśniony przewodniczącemu tego organu w miarę możliwości przed posiedzeniem, a najpóźniej w terminie 7 dni po dniu posiedzenia.

4.      Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność przedstawiciela w organie kolegialnym na posiedzeniach może spowodować wygaśnięcie mandatu. Wygaśnięcie mandatu stwierdza w drodze uchwały organ kolegialny, którego członkiem jest przedstawiciel społeczności akademickiej.

 

§ 49

1.      Uchwały organów kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby ich członków, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. Wynik głosowania ustala się poprzez porównanie głosów „za” i „przeciw”.

2.      Członek organu kolegialnego, którego dotyczy podejmowana uchwała, nie bierze udziału w głosowaniu w tej sprawie. Jest on uwzględniony przy ustalaniu quorum, lecz pomijany przy obliczaniu wyników głosowania.

3.      Wszystkie głosowania w sprawach osobowych są tajne.

 

§ 50

 

1.      W skład konwentu wchodzą przedstawiciele: organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, instytucji samorządowych regionu, instytucji i organizacji branżowych, znaczących przedsiębiorstw regionu.

2.      Konwent liczy nie więcej niż 25 członków.

3.      Konwent jest powoływany przez Senat Uniwersytetu, na wniosek Rektora,
w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji władz Uniwersytetu.

4.      Kadencja członków konwentu trwa do czasu upływu kadencji Senatu Uniwersytetu powołującego dany konwent.

5.      Organem wykonawczym konwentu, wybieranym na pierwszym posiedzeniu, jest prezydium konwentu, składające się z 4 osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i członka konwentu.

6.      Szczegółowy tryb pracy konwentu określa regulamin konwentu Uniwersytetu, uchwalony przez Senat.

 

§ 51

 

Do zadań i kompetencji konwentu należy:

1)      przedstawianie opinii i poglądów dotyczących aktualnych oraz perspektywicznych kierunków rozwoju gospodarczego kraju i regionu;

2)      przedstawianie potrzeb w zakresie działalności badawczej, innowacyjnej i tworzenia bazy laboratoryjnej;

 

 

DZIAŁ IV

TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA

ORGANÓW UNIWERSYTETU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

§ 52

 

1.      Wybory jednoosobowych i kolegialnych organów Uniwersytetu przeprowadza się przy zachowaniu zasad określonych w art. 60 ust. 8 i 9 i art. 71 ustawy oraz postanowień niniejszego statutu.

2.      Tryb wyborów określa regulamin wyborczy jednoosobowych i kolegialnych organów Uniwersytetu, uchwalony przez Senat.

 

§ 53

 

1.      Organami wyborczymi Uniwersytetu są: uczelniane kolegium elektorów i wydziałowe kolegia elektorów.

2.      Rektora i prorektorów wybiera uczelniane kolegium elektorów; wyboru dziekana i prodziekanów dokonują wydziałowe kolegia elektorów.

3.      Rektor wybierany jest spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Warunkiem pełnienia funkcji Rektora jest zatrudnienie na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

 

§ 54

 

1.      Uczelniane kolegium elektorów liczy 100 osób. W skład kolegium wchodzi:

1)      45 przedstawicieli nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego;

2)      26 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich;

3)      20 przedstawicieli studentów i uczestników studiów doktoranckich;

4)      9 przedstawicieli pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.

2.      Kadencja uczelnianego kolegium elektorów trwa do momentu wyborów nowego kolegium. Czas trwania kadencji przedstawicieli studentów
i uczestników studiów doktoranckich określają odpowiednio: regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.

 

§ 55

 

1.      Wyboru elektorów, o których mowa w § 54 ust. 1 pkt 1 i 2 statutu, dokonuje się na zebraniach wszystkich nauczycieli akademickich, organizowanych przez wydziałowe komisje wyborcze w poszczególnych wydziałach i przez uczelnianą komisję wyborczą w połączonych jednostkach organizacyjnych międzywydziałowych i ogólnouczelnianych.

2.      Liczba elektorów przypadających na jednostkę organizacyjną Uniwersytetu jest proporcjonalna do liczby zatrudnionych pracowników w poszczególnych grupach pracowniczych oraz liczby studentów i uczestników studiów doktoranckich.

3.      Wybór elektorów spośród studentów i uczestników studiów doktoranckich przeprowadza się zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy oraz przepisami odpowiednio: regulaminu samorządu studenckiego i regulaminu samorządu doktorantów. Liczbę elektorów studentów i uczestników studiów doktoranckich z poszczególnych wydziałów ustala się proporcjonalnie do ich liczby na danym wydziale.

4.      Wyboru elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się na zebraniach organizowanych przez uczelnianą komisję wyborczą.

5.      Podziału mandatów dokonuje uczelniana komisja wyborcza według stanu osobowego z dnia 1 lutego roku przeprowadzania wyborów.

 

§ 56

 

1.      Kandydatów na Rektora może zgłosić do uczelnianej komisji wyborczej każdy elektor.

2.      Lista kandydatów na funkcję Rektora musi być podana do wiadomości społeczności Uniwersytetu przez wywieszenie informacji na tablicach informacyjnych, nie później niż dziesięć dni przed terminem wyborów.

3.      Lista obejmuje kandydatów, którzy złożyli przewodniczącemu uczelnianej komisji wyborczej pisemną zgodę na kandydowanie.

4.      Kandydaci na Rektora muszą być zaprezentowani na otwartym zebraniu pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu.

 

§ 57

 

1.      W Uniwersytecie wybiera się trzech lub czterech prorektorów spośród mianowanych nauczycieli akademickich Uniwersytetu z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.

2.      Listę kandydatów na prorektorów Rektor - elekt przedstawia uczelnianej komisji wyborczej.

3.      Wyborcy mają prawo zgłaszać Rektorowi - elektowi propozycje na stanowiska prorektorów. Rektor - elekt nie jest związany propozycjami wyborców.

4.      Przedstawieni przez Rektora - elekta kandydaci na prorektora do spraw dydaktycznych i studenckich muszą uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i uczestników studiów doktoranckich z kolegium elektorskiego. Niezajęcie stanowiska tego gremium w terminie 7 dni od ogłoszenia przez uczelnianą komisję wyborczą kandydatów na prorektorów uważa się za wyrażenie zgody.

5.      Lista kandydatów na prorektorów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, musi być podana do wiadomości społeczności Uniwersytetu w sposób określony w § 56 ust. 2 Statutu.

6.      Przepis § 56 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

7.      Tryb odwołania Rektora i prorektorów określa art. 78 ustawy.

 

§ 58

 

1.      Dziekana wybiera wydziałowe kolegium elektorów.

2.      Kandydatów na funkcję dziekana może zgłosić do wydziałowej komisji wyborczej każdy elektor.

3.      Dziekan wybierany jest spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Warunkiem pełnienia funkcji dziekana jest zatrudnienie w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

4.      Przepis § 56 ust. 2-4 statutu stosuje się odpowiednio.

 

§ 59

 

1.      Na wydziałach wybiera się dwóch (lub trzech) prodziekanów spośród mianowanych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Liczbę prodziekanów na danym wydziale ustala Senat.

2.      Listę kandydatów na prodziekanów dziekan - elekt przedstawia wydziałowej komisji wyborczej.

3.      Przepis § 57 ust. 3 - 5 statutu stosuje się odpowiednio.

4.      Kandydatem na prodziekana może być osoba, która złoży przewodniczącemu wydziałowej komisji wyborczej pisemną zgodę na kandydowanie.

5.      Dziekana lub prodziekana może odwołać organ, który dokonał ich wyboru. Do odwołania dziekana lub prodziekana stosuje się odpowiednio przepisy art. 78 ustawy. Wniosek o odwołanie dziekana może być zgłoszony do rady wydziału również przez Rektora.

 

§ 60

 

1.      Wybory na Uniwersytecie przeprowadzają komisje wyborcze.

2.      Nie później niż do 15 marca ostatniego roku danej kadencji Senat, na wniosek Rektora, powołuje uczelnianą komisję wyborczą, zaś rady wydziałów – na wniosek dziekana – wydziałowe komisje wyborcze.

3.      Uczelniana komisja wyborcza składa się z 9 do 11 osób, a wydziałowe komisje wyborcze z 5 do 7 osób.

4.      W skład komisji wyborczych powinni wchodzić reprezentanci wszystkich grup pracowniczych, studentów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu lub wydziału.

5.      Na pierwszym posiedzeniu komisje wyborcze wybierają przewodniczącego, który przewodniczy zebraniom komisji, zebraniom wyborczym jedno­osobowych organów Uniwersytetu i zebraniom otwartym, prezentującym kandydatów na Rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów.

6.      Kadencja komisji wyborczych upływa z chwilą powołania nowych komisji wyborczych w myśl ust. 2.

7.      Członkostwa w komisji wyborczej nie można łączyć z zajmowaniem
w Uniwersytecie funkcji z wyboru. Osoba kandydująca na funkcję z wyboru jest zobowiązana do rezygnacji z członkostwa w komisji.

 

§ 61

 

1.      Do zadań uczelnianej komisji wyborczej należy organizowanie wyborów do organów uczelni, o których mowa w § 52 statutu, a w szczególności:

1)      opracowanie regulaminu wyborczego, regulującego:

a)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów na Uniwersytecie,

b)      szczegółowy podział mandatów,

c)      terminarz czynności wyborczych;

2)      nadzorowanie przebiegu wyborów na wydziałach;

3)      ustalanie i ogłaszanie list kandydatów na Rektora i prorektorów, po stwierdzeniu spełnienia przez każdego kandydata wymagań formalnych umożliwiających objęcie funkcji;

4)      organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych kandydatów na Rektora i prorektorów;

5)      stwierdzanie na piśmie dokonania wyboru na Rektora i prorektorów oraz na członków uczelnianego kolegium elektorów;

6)      unieważnianie wyborów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego ich przebiegu;

7)      rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych w sprawach nienormowanych ustawą i statutem;

8)      zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej wyborów.

2.      Do zadań uczelnianej komisji wyborczej należy ponadto przeprowadzenie wyborów:

1)      członków Senatu i członków uczelnianego kolegium elektorów na pozawydziałowych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu;

2)      elektorów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z art. 47 ustawy.

3.      Do zadań wydziałowych komisji wyborczych należy w szczególności:

1)      ustalanie szczegółowego terminarza czynności wyborczych;

2)      organizowanie zebrań w celu wyborów członków wydziałowego kolegium elektorów;

3)      organizowanie zebrań wydziałowego kolegium elektorów w celu dokonania wyborów dziekana i prodziekanów;

4)      organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych zebrań wyborczych
w celu dokonania wyboru członków Senatu, członków uczelnianego kolegium elektorów i członków rady wydziału;

5)      informowanie uczelnianej komisji wyborczej o ustalonym szczegółowym terminarzu czynności wyborczych oraz o przebiegu i wynikach wyborów;

6)      zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej wyborów.

 

§ 62

 

Wydziałowe kolegium elektorów liczy nie mniej niż 30 osób; w jego skład wchodzą:

1)      przedstawiciele nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego – do 45% składu kolegium;

2)      przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich – nie mniej niż 25% składu kolegium;

3)      przedstawiciele studentów i uczestników studiów doktoranckich – nie mniej niż 20% składu kolegium;

4)      przedstawiciele pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie do 10% składu kolegium.

 

§ 63

 

1.      Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów Uniwersytetu trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem 1 września roku wyborów, a kończy w dniu
31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja.

2.      Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów
i uczestników studiów doktoranckich w kolegialnych organach Uniwersytetu określają odpowiednio: regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.

3.      Wybory Rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów odbywają się kolejno w odrębnych terminach, ustalonych przez odpowiednie komisje wyborcze, z tym że wybory Rektora i prorektorów powinny być przeprowadzone do dnia 10 maja, a dziekanów i prodziekanów do dnia
31 maja w ostatnim roku upływającej kadencji.

4.      W przypadku niedokonania wyboru na daną funkcję w terminach określonych w ust. 3 lub ich unieważnienia ponowny wybór winien być przeprowadzony w terminie dodatkowym, określonym przez Senat Uniwersytetu.

5.      Organy kolegialne Uniwersytetu pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się organów nowej kadencji.

 

§ 64

 

1.      Mandat w organach Uniwersytetu wygasa, gdy:

1)      osoba posiadająca mandat utraciła bierne prawo wyborcze;

2)      zachodzi przypadek określony w § 48 ust. 4 statutu;

3)      następuje zrzeczenie się mandatu.

2.      Mandat członka Senatu wygasa również w przypadku nieuczestniczenia
w posiedzeniach Senatu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

3.      Skład organu kolegialnego uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających, jeśli do końca kadencji przedstawiciela, którego mandat wygasł, brakuje więcej niż sześć miesięcy. W innym przypadku organ kolegialny działa w zmniejszonym składzie, posiadając pełne uprawnienia.

4.      Wybory uzupełniające do organów kolegialnych odbywają się w trybie i na zasadach przewidzianych w Statucie Uniwersytetu (dział IV) dla wyborów na nową kadencję. Wybory uzupełniające powinny być przeprowadzone
w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego.

 

§ 65

 

1.      W przypadku zwolnienia mandatu organu jednoosobowego lub innej funkcji z wyboru przed upływem kadencji, dokonuje się wyboru uzupełniającego.

2.      Wybory uzupełniające organów jednoosobowych lub na inne funkcje
z wyboru odbywają się na zasadzie i w trybie przewidzianym w Statucie Uniwersytetu (dział IV) dla wyborów na nową kadencję. Wybory uzupełniające powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty zwolnienia mandatu, o którym mowa w ust. 1.

3.      W przypadku zwolnienia funkcji Rektora lub dziekana w okresie krótszym niż sześć miesięcy przed końcem kadencji, Senat lub rada wydziału powierza pełnienie tej funkcji odpowiednio prorektorowi lub prodziekanowi. W przypadku pozostałych funkcji (prorektor, prodziekan) zostają one nieobsadzone do końca kadencji.

4.      W przypadku jak w ust. 1 i 3, przy wyborze Rektora lub powierzeniu tej funkcji prorektorowi, zawiadamia się niezwłocznie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

§ 66

 

1.      Funkcji Rektora i prorektorów nie można łączyć z funkcją dziekana, prodziekana, dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu.

2.      Funkcji dziekana i prodziekanów nie można łączyć z funkcją dyrektora
i zastępcy dyrektora instytutu.

 

§ 67

 

1.      Kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących w skład wydziału,
w tym dyrektorów instytutów, powołuje Rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału.

2.      Zastępców dyrektorów instytutów oraz kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących w skład instytutów lub katedr działających
w ramach wydziału powołuje Rektor na wniosek dyrektora instytutu lub kierownika katedry, przedstawiony przez dziekana.

 

§ 68

 

1.      Kierowników jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

2.      Zastępców kierowników jednostek określonych w ust. 1 oraz kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących w skład jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych powołuje Rektor na wniosek kierowników właściwych jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych.

3.      W przypadku jednostek organizacyjnych, w których istnieją rady, powołanie na stanowiska kierownicze następuje po zasięgnięciu opinii rady tych jednostek.

 

§ 69

 

1.      Kierownika katedry powołuje się spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych co najmniej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

2.      Kierownika samodzielnego (niewchodzącego w skład katedry lub instytutu) zakładu powołuje się spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

3.      Kierownika zakładu wchodzącego w skład katedry lub instytutu powołuje się spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

 

§ 70

 

Kadencja osób pełniących funkcje kierowników jednostek wchodzących w skład wydziału, a także jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych oraz ich zastępców trwa cztery lata, od 1 stycznia roku następującego po wyborze organów jednoosobowych, i kończy się 31 grudnia roku kończącego kadencję organów jednoosobowych.

 

§ 71

 

1.      Funkcji organu jednoosobowego Uniwersytetu lub jego zastępcy nie może pełnić osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni albo będąca założycielem uczelni niepublicznej.

2.      Członkiem Senatu Uniwersytetu oraz rady wydziału nie może być osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego innej uczelni, albo będąca założycielem uczelni niepublicznej.

§ 72

 

Odwołanie z funkcji kierowniczych następuje w trybie przewidzianym dla powołania. Z inicjatywą o odwołanie może wystąpić: kierownik jednostki, który wnioskował powołanie, odpowiednio: rada lub Senat opiniujące wniosek oraz Rektor. Rezygnację z pełnionej funkcji przyjmuje Rektor.

 

DZIAŁ  V

STUDIA, STUDENCI I UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

§ 73

 

1.      Uniwersytet prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

2.      Studia na Uniwersytecie prowadzone są jako stacjonarne i niestacjonarne. Podstawowym systemem studiów są studia stacjonarne.

3.      Poza studiami, o których mowa w ust. 1, Uniwersytet może prowadzić studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.

4.      Uniwersytet za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego może zorganizować i prowadzić szkołę ponadpodstawową.

5.      Na warunkach określonych w ustawie Uniwersytet może prowadzić studia międzykierunkowe oraz studia w ramach makrokierunków.

6.      Na warunkach określonych w ustawie Uniwersytet może prowadzić studia
i inne formy kształcenia w ramach jednostek międzyuczelnianych i jednostek wspólnych, utworzonych na podstawie porozumień z innymi uczelniami oraz innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi.

 

§ 74

 

1.      Organizację i tok studiów wymienionych w § 73 ust. 1 Statutu oraz prawa
i obowiązki studentów określa regulamin studiów uchwalany przez Senat zgodnie z zasadami określonymi w art. 161 ustawy.

2.      Organizację roku akademickiego ustala Rektor.

3.      Organizację i tok studiów podyplomowych określa regulamin studiów podyplomowych uchwalany przez Senat. Regulamin kursów dokształcających ustala Rektor.

 

§ 75

 

1.    Uniwersytet może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

a)      kształceniem na studiach niestacjonarnych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich,

b)      powtarzaniem określonych przedmiotów na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce,

c)      prowadzeniem studiów w języku obcym,

d)      prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów,

e)      prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

2.      Rodzaje zajęć, za które są pobierane opłaty oraz wysokość tych opłat ustala Rektor w oparciu o zasady określone przez Senat.

 

§ 76

 

1.      Kształcenie w Uniwersytecie odbywa się w ramach kierunków studiów.

2.      Utworzenie kierunku studiów jest możliwe, jeśli wydział lub instytut działający w ramach wydziału spełnia warunki określone w art. 9 pkt 4 ustawy.

3.      Utworzenie specjalności na danym kierunku studiów jest możliwe, gdy
w kształceniu będzie brał udział co najmniej jeden nauczyciel akademicki
z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, reprezentujący dyscyplinę naukową odpowiadającą danej specjalności.

4.      Studia podyplomowe mogą być prowadzone na Uniwersytecie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 6 i 7 ustawy. Większość nauczycieli akademickich uczestniczących w formach kształcenia, o których mowa w ust. 3 i 4, powinna być pracownikami wydziału (instytutu) organizującego daną formę. Pozostali mogą być zatrudnieni w innych jednostkach.

 

§ 77

 

1.      Studia doktoranckie mogą być prowadzone przez jednostkę organizacyjną uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo posiadającą co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki.

2.      Organizację i tok studiów doktoranckich, w zakresie nieuregulowanym
w ustawie oraz w odrębnych przepisach, określa regulamin studiów doktoranckich przyjęty przez Senat.

 

§ 78

 

1.      Z wnioskiem do Rektora o uruchomienie kierunku lub specjalności studiów, a także o utworzenie studiów podyplomowych lub doktoranckich występuje dziekan na podstawie opinii rady wydziału. Uchwały w sprawie uruchomienia wymienionych form kształcenia podejmuje Senat na wniosek Rektora.

2.      Na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej, poparty opinią rady wydziału (rady jednostki międzywydziałowej), Rektor może podjąć decyzję o uruchomieniu kursów dokształcających.

3.      Rektor określa zasady składania wniosków w sprawach uruchomienia:

        kierunku studiów,

        specjalności,

        studiów podyplomowych,

        studiów doktoranckich.

4.      Rektor może skierować wniosek do zaopiniowania przez specjalistów spoza Uniwersytetu.

5.      Likwidacja form kształcenia, o których mowa w ust. 2 i 3, następuje w trybie przewidzianym dla ich powołania. Wniosek musi zawierać powody rezygnacji z danej formy kształcenia.

 

§ 79

 

1.      Tryb przyjęcia na studia wyższe określają art. 169 ustawy oraz uchwały Senatu.

2.      Zasady przyjęć na studia doktoranckie określają art. 196 ust. 1 ustawy oraz uchwały Senatu.

3.      Decyzję o przyjęciu na studia, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmują powoływane przez dziekana wydziałowe komisje rekrutacyjne.

4.      W skład komisji rekrutacyjnych na studia wyższe (uczelnianej i wydziałowych) wchodzą nauczyciele akademiccy oraz w charakterze obserwatorów przedstawiciele samorządu studenckiego i nauczyciele szkół średnich.

5.      W skład komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie (uczelnianej
i wydziałowych) wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz w charakterze obserwatorów przedstawiciele samorządu doktorantów.

6.      Skład komisji, o których mowa w ust. 4 i 5, ustala Rektor.

7.      Laureaci, finaliści i zwycięzcy olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w ramach limitu przyjęć, na podstawie szczegółowych zasad ustalanych przez Senat na okres co najmniej trzech lat.

8.      Organem odwoławczym w sprawach przyjęć na studia jest uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

9.      Zasady i tryb przeprowadzania rekrutacji, zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy, podawane są do publicznej wiadomości w informatorze dla kandydatów na studia wyższe oraz w formie ogłoszeń prasie lokalnej i gablotach
w siedzibach dziekanatów, a także na stronach internetowych Uniwersytetu.

10.   Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół średnich mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunku zgodnym z ich uzdolnieniami. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan właściwego wydziału.

 

§ 80

 

Limity przyjęć na I rok studiów danego kierunku określa Senat po zasięgnięciu opinii rad wydziału.

 

§ 81

 

1.      Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia wobec Rektora lub dziekana ślubowania o następującej treści:

„Świadomy obowiązków obywatela Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście:

       zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, przygotowując się do pracy dla dobra mojej Ojczyzny,

       dbać o godność studenta i dobre imię mojego Uniwersytetu,

       darzyć szacunkiem pracowników Uniwersytetu i przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego,

       przestrzegać przepisów obowiązujących na Uniwersytecie.”

2.      Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa uczestnika studiów doktoranckich z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o następującej treści:

„Świadomy obowiązków obywatela Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście:

       zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, przygotowując się do pracy dla dobra mojej Ojczyzny,

       dbać o godność uczestnika studiów doktoranckich i dobre imię mojego Uniwersytetu,

       darzyć szacunkiem pracowników Uniwersytetu i przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego,

       przestrzegać przepisów obowiązujących na Uniwersytecie.”

3.      Obywatele obcych państw składają przysięgę z pominięciem słów:

„Świadomy obowiązków obywatela Rzeczypospolitej Polskiej”.

§ 82

 

1.      Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich może uzyskać na okres jednego roku status asystenta
- stażysty, jeżeli:

       uzasadniają to przewidywane potrzeby dydaktyczne danej jednostki,

       uzyskał z przedmiotów kierunkowych średnią co najmniej dobry.

2.      Wniosek do Rektora w tej sprawie kieruje dziekan za zgodą rady wydziału.

3.      Asystentowi - stażyście przysługuje stypendium w wysokości co najmniej 1/3 najniższej płacy zasadniczej asystenta. Wysokość stypendium na dany rok akademicki określa Rektor w uzgodnieniu z uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego.

4.      Stypendium, o którym mowa w ust. 3, wypłacane jest z funduszy specjalnych Uniwersytetu, nie objętych dotacją z budżetu państwa.

5.      Staż asystencki studenta może być w uzasadnionych przypadkach przerwany na wniosek zainteresowanego oraz kierownika katedry lub zakładu. Decyzje w tej sprawie podejmuje się w trybie ust. 2.

 

§ 83

 

Zasady studiowania według indywidualnych planów i programów określa rada wydziału.

 

§ 84

 

1.      Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich i doktoranckich, a w szczególności w kołach naukowych, oraz zespołach artystycznych i sportowych.

2.      Uczelniane organizacje studenckie, a także działające przy Uniwersytecie stowarzyszenia zrzeszające wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli akademickich mają prawo występowania z wnioskami do organów Uniwersytetu lub do organów samorządu studenckiego w sprawach dotyczących studentów Uniwersytetu.

3.      Organem rejestrującym i prowadzącym rejestr uczelnianych organizacji studenckich jest Rektor.

4.      Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio dla uczestników studiów doktoranckich.

 

§ 85

 

1.      Komisję dyscyplinarną oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów powołuje Senat. W skład komisji wchodzą nauczyciele akademiccy wybierani na okres trwania kadencji Senatu oraz studenci wybierani na okres trwania kadencji organu uchwałodawczego samorządu studenckiego.

2.      Kandydatów na członków komisji: dyscyplinarnej oraz odwoławczej
w grupie nauczycieli akademickich zgłaszają rady wydziałów oraz członkowie Senatu.

3.      Kandydatów na członków komisji: dyscyplinarnej i odwoławczej spośród studentów przedstawia uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego.

4.      Członkowie komisji: dyscyplinarnej i odwoławczej wybierają spośród siebie przewodniczącego, którym jest nauczyciel akademicki. Wybór musi być zaakceptowany przez Senat.

5.      Komisja dyscyplinarna liczy 16 osób i składa się z ośmiu nauczycieli akademickich oraz ośmiu studentów. Komisja orzeka w składzie nie mniejszym niż pięć osób, w którym poza przewodniczącym składu orzekającego, będącym nauczycielem akademickim, są w równej liczbie nauczyciele akademiccy i studenci.

6.      Odwoławcza komisja dyscyplinarna liczy 10 osób i składa się z pięciu nauczycieli akademickich oraz pięciu studentów. Komisja ta orzeka
w składzie nie mniejszym niż siedem osób, w którym poza przewodniczącym składu orzekającego, będącym nauczycielem akademickim, są w równej liczbie nauczyciele akademiccy i studenci.

7.      Przewodniczący komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej wyznaczają składy orzekające i ich przewodniczących.

8.      Nie można być jednocześnie członkiem komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej.

 

§ 86

 

1.      Komisję dyscyplinarną oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną dla uczestników studiów doktoranckich powołuje Senat. W skład komisji wchodzą nauczyciele akademiccy wybierani na okres trwania kadencji Senatu oraz doktoranci wybierani na okres trwania kadencji organu uchwałodawczego samorządu doktoranckiego.

2.      Kandydatów na członków komisji: dyscyplinarnej oraz odwoławczej
w grupie nauczycieli akademickich zgłaszają rady wydziałów oraz członkowie Senatu.

3.      Kandydatów na członków komisji: dyscyplinarnej i odwoławczej spośród doktorantów przedstawia uczelniany organ uchwałodawczy samorządu doktoranckiego.

4.      Członkowie komisji: dyscyplinarnej i odwoławczej wybierają spośród siebie przewodniczącego, którym może być tylko nauczyciel akademicki. Wybór musi być zaakceptowany przez Senat.

5.      Komisja dyscyplinarna liczy 10 osób i składa się z pięciu nauczycieli akademickich oraz pięciu uczestników studiów doktoranckich. Komisja orzeka w składzie nie mniejszym niż pięć osób, w którym poza przewodniczącym składu orzekającego, będącym nauczycielem akademickim, są w równej liczbie nauczyciele akademiccy i doktoranci.

6.      Odwoławcza komisja dyscyplinarna liczy 10 osób i składa się z pięciu nauczycieli akademickich oraz pięciu doktorantów. Komisja ta orzeka
w składzie nie mniejszym niż siedem osób, w którym poza przewodniczącym składu orzekającego, będącym nauczycielem akademickim, są w równej liczbie nauczyciele akademiccy i doktoranci.

7.      Przewodniczący komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej wyznaczają składy orzekające i ich przewodniczących.

8.      Nie można być jednocześnie członkiem komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej.

 

§ 87

 

1.      Spośród nauczycieli akademickich Rektor powołuje na okres kadencji organów jednoosobowych trzech rzeczników dyscyplinarnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego dla studentów i doktorantów.

2.      Rektor wyznacza rzecznika dyscyplinarnego do prowadzenia danej sprawy.

 

 

DZIAŁ  VI

PRACOWNICY UNIWERSYTETU

 

 

§ 88

 

Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

1.      Nauczycielami akademickimi są: pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni, pracownicy naukowi i dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.

2.      Nauczycielem akademickim Uniwersytetu może zostać osoba, która spełnia wymagania zawarte w art. 109 ustawy.

3.      Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:

1)      profesora zwyczajnego;

2)      profesora nadzwyczajnego;

3)      profesora wizytującego;

4)      adiunkta;

5)      asystenta.

4.      Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

1)   docenta;

2)   starszego wykładowcy;

3)   wykładowcy;

4)   lektora lub instruktora.

5.      Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji
i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:

1)      starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego;

2)      kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego;

3)      adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej;

4)      asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.

6.      Pracownikami Uniwersytetu niebędącymi nauczycielami akademickimi są:

1)      pracownicy naukowo-techniczni;

2)      bibliotekarze oraz pracownicy dokumentacji i informacji naukowej zatrudnieni na stanowiskach innych niż wymienione w ust. 5;

3)      pozostali pracownicy Uniwersytetu.

§ 89

 

1.      Nauczyciele akademiccy muszą spełniać kryteria określone w ustawie, wykazywać predyspozycje do pracy z młodzieżą, uzdolnienia do pracy naukowej oraz reprezentować wysoki poziom etyczny.

2.      Pracownicy naukowo-dydaktyczni i pracownicy dydaktyczni muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne.

 

§ 90

 

1.      Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba, która po uzyskaniu tytułu naukowego znacząco powiększyła dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny.

2.      Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może zostać zatrudniona osoba z tytułem naukowym; zatrudnienie na tym stanowisku osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego uwarunkowane jest znacząco powiększonym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym od momentu uzyskania tego stopnia.

3.      Na stanowisku profesora wizytującego może zostać zatrudniona osoba
z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, ze znacznym dorobkiem naukowym i dydaktycznym. Kandydat powinien przedstawić radzie wydziału program działalności naukowej i dydaktycznej w okresie zatrudnienia na Uniwersytecie.

4.      Na stanowisku adiunkta może zostać zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz staż pracy na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym.

5.      Na stanowisku asystenta może zostać zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

6.      Na stanowisku docenta może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i co najmniej 20-letni staż pracy
w charakterze nauczyciela akademickiego lub 25-letni staż pracy zawodowej związanej z przedmiotem powierzanych zajęć dydaktycznych.

7.      Na stanowisku starszego wykładowcy może zostać zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora i co najmniej 12-letni staż pracy
w charakterze nauczyciela akademickiego lub 15-letni w innej pracy zawodowej związanej z powierzanymi zajęciami dydaktycznymi. Starszy wykładowca zatrudniony w Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu może posiadać tytuł zawodowy magistra. Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy musi wyróżniać się osiągnięciami dydaktycznymi lub zawodowymi.

8.      Na stanowisku wykładowcy może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra oraz 8-letni staż pracy dydaktycznej w szkole wyższej lub 10-letni w innej pracy zawodowej związanej z przedmiotem pracy dydaktycznej. Kandydat do zatrudnienia na stanowisku wykładowcy musi wyróżniać się osiągnięciami dydaktycznymi lub zawodowymi.

9.      Lektor i instruktor powinien posiadać tytuł zawodowy magistra odpowiedniej specjalności.

 

§ 91

 

1.      Osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego może być zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat. Okres zatrudnienia może być przedłużony o kolejne pięć lat, jeśli dorobek naukowy rokuje uzyskanie w tym okresie tytułu naukowego.

2.      Po upływie tego okresu osobie nieposiadającej tytułu naukowego profesora można przedłużać zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na kolejne pięcioletnie okresy w zależności od potrzeb i sytuacji finansowej Uniwersytetu.

3.      Przed podjęciem uchwały opiniującej przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osobie nieposiadającej tytułu naukowego profesora, rada wydziału (instytutu) zwraca się o przedstawienie opinii o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata do zewnętrznego recenzenta posiadającego tytuł naukowy profesora.

4.      W przypadku nieprzedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoba nieposiadająca tytułu profesora może zostać zatrudniona na stanowisku adiunkta lub docenta.

5.      Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego może zostać zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych w § 90 ust. 2 i 3 statutu, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej.

6.      Warunkiem zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 5, na stanowisku profesora nadzwyczajnego jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

 

§ 92

 

1.      Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie powinno przekraczać 12 lat. Na wniosek dziekana zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego i radę wydziału, po uzyskaniu pozytywnej oceny, decyzją Rektora zatrudnienie może być przedłużone o 3 lata (jeżeli stan zaawansowania rozprawy habilitacyjnej rokuje uzyskanie w tym czasie stopnia naukowego doktora habilitowanego).

2.      Zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora nie powinno przekraczać 6 lat. Zatrudnienie na tym stanowisku może być przedłużone do 8 lat, jeżeli osoba ta uzyskała pozytywną ocenę związaną z zaawansowaniem rozprawy doktorskiej.

3.      Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy wynikającego z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub służby zastępczej.

 

§ 93

 

1.      Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę.

2.      Na podstawie mianowania zatrudnia się nauczyciela akademickiego tylko
w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie mianowania
Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.

3.      Nauczyciel akademicki zatrudniony na podstawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego może stanowić minimum kadrowe warunkujące uprawnienia akademickie lub realizację kierunku kształcenia na innej uczelni wyłącznie za zgodą dziekana lub dyrektora jednostki międzywydziałowej.

4.      Mianowanie na czas nieokreślony mogą uzyskać osoby z tytułem naukowym. Pozostali pracownicy naukowo - dydaktyczni, z wyłączeniem asystentów, mogą być zatrudniani na podstawie mianowania na czas nieokreślony, zgodnie z § 91 ust. 1 i 2 oraz zastrzeżeniem § 92 ust. 1 Statutu.

5.      Zatrudnienie na stanowisku asystenta odbywa się na podstawie umowy
o pracę zawartej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem
§ 92 ust. 2 Statutu.

6.      Zatrudnienie pracowników dydaktycznych następuje na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

7.      Zatrudnienie dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej następuje na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

8.      Rektor może wyrazić zgodę na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie przez pracownika działalności gospodarczej na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy.

 

 

 

§ 94

 

1.      Mianowanie na stanowisko nauczyciela akademickiego po raz pierwszy
na
Uniwersytecie następuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu.

2.      Zmianę stanowiska mianowanego nauczyciela akademickiego po awansie naukowym może poprzedzać procedura konkursowa. Wniosek w tej sprawie składa kierownik jednostki zatrudniającej pracownika.

 

§ 95

 

1.      Konkurs ogłasza – za zgodą Rektora – dziekan, dyrektor instytutu międzywydziałowego lub kierownik studium międzywydziałowego po uzyskaniu pozytywnej opinii rady wydziału (instytutu, studium). Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości.

2.      Komisję konkursową oraz jej przewodniczącego powołuje rada wydziału (instytutu, studium).

3.      Informacja o konkursie powinna zawierać:

1)      określenie stanowiska i nazwę jednostki organizacyjnej, w której ma nastąpić zatrudnienie;

2)      określenie wymagań stawianych kandydatowi;

3)      wykaz wymaganych dokumentów, w tym oświadczenie o spełnieniu warunków art. 109 ustawy;

4)      termin i miejsce składania dokumentów;

5)      termin rozstrzygnięcia konkursu;

6)      sposób ogłoszenia wyników.

4.      W skład komisji konkursowej wchodzą: osoba mająca być bezpośrednim przełożonym zatrudnianego pracownika oraz co najmniej trzech nauczycieli akademickich.

5.      Jeżeli konkurs dotyczy stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, członkowie komisji winni posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej jeden z nich tytuł naukowy profesora.

 

§ 96

 

W odniesieniu do konkursu, o którym mowa w § 95, obowiązują dodatkowo następujące zasady:

1)      komisja konkursowa w trybie poufnym rozpatruje wszystkie zgłoszone kandydatury i sporządza protokół, w którym dokonuje oceny kandydatów i podaje uzasadnienie swojego stanowiska w sprawie rekomendowanego kandydata;

2)      komisja konkursowa zajmuje stanowisko w trybie tajnego głosowania;

3)      w komisjach konkursowych mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających w danej jednostce organizacyjnej (po jednej osobie);

4)      jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał pozytywnej oceny komisji konkursowej, można ogłosić nowy konkurs w ustalonym wyżej trybie.

 

§ 97

 

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę nie wymaga procedury konkursowej.

 

§ 98

 

1.      Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje Rektor na wniosek dziekana lub kierowników jednostek międzywydziałowych, zaopiniowany przez właściwą radę.

2.      Stosunek pracy z nauczycielem akademickim rozwiązuje Rektor:

1)   w drodze porozumienia stron;

2)   za wypowiedzeniem dokonanym przez jedną ze stron;

3)   bez wypowiedzenia.

3.      Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje
z końcem semestru, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przez koniec semestru rozumie się odpowiednio ostatni dzień lutego albo września.

4.      Rektor może rozwiązać stosunek pracy, o którym mowa w § 92 ust. 1 i 2 statutu, z końcem semestru, w którym upłynął okres zatrudnienia,
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na podstawie art. 125 ustawy za zgodą Senatu (z nauczycielem mianowanym) lub art. 128 ustawy i art. 30 § 1, pkt 2 kodeksu pracy (z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę).

5.      Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem mianowanym w przypadku określonym w art. 124 ustawy.

6.      Za zgodą Senatu Uniwersytetu Rektor może rozwiązać stosunek pracy
z mianowanym nauczycielem akademickim w trybie wypowiedzenia
z ważnych przyczyn, innych niż określone w art. 124 ustawy (przyczyn ekonomiczno-organizacyjnych, niewywiązywania się z obowiązków nauczyciela akademickiego, naruszenia dyscypliny innego niż wymienione w art. 126 ust. 3 pkt b ustawy).

7.      Rektor może rozwiązać stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim bez wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 126 ustawy.

8.      Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wygasa z mocy prawa w przypadkach określonych w art. 127 ustawy.

 

§ 99

 

1.      Bieżąca ocena nauczycieli akademickich jest obowiązkiem ich bezpośrednich przełożonych.

2.      Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111 ustawy.

3.      Ocena jest dokonywana:

1)      co cztery lata w stosunku do wszystkich nauczycieli akademickich;

2)      na uzasadniony pisemnie wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu (katedry, zakładu, pracowni, studium);

3)      przed upływem okresu, na który nauczyciel akademicki został zatrudniony.

4.      W celu przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich powołuje się na okres kadencji organów jednoosobowych komisje ds. oceny nauczycieli akademickich (wydziałowe, ds. jednostek międzywydziałowych, uczelnianą).

5.      Przewodniczącym wydziałowej komisji jest dziekan, a w szczególnych przypadkach wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora. Członków wydziałowej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich powołuje rada wydziału.

6.      Komisję ds. oceny nauczycieli akademickich z jednostek między­wydziałowych i jej przewodniczącego powołuje Rektor.

7.      Przewodniczącym uczelnianej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich jest Rektor. Członków uczelnianej komisji powołuje Senat.

8.      Bezpośredniej merytorycznej oceny nauczyciela akademickiego dokonują komisje wydziałowe lub komisje ds. jednostek międzywydziałowych.

9.      W przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, dodatkową ocenę przeprowadza się po upływie roku.

 

 

§ 100

 

1.      Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia dydaktyczne, naukowe oraz organizacyjne.

2.      Przy ocenie działalności dydaktycznej uwzględnia się:

a)   jakość i sposób przekazywania wiedzy,

b) autorstwo podręczników, skryptów akademickich i innych pomocy dydaktycznych,

c)   wkład w opracowanie programów studiów,

d)   wkład w rozwój laboratoriów dydaktycznych,

e)   promotorstwo prac dyplomowych,

f)    pełnienie funkcji opiekuna roku, grupy, praktyki, koła naukowego,

g)   wychowawczy stosunek do studentów.

3.       Przy ocenie działalności naukowej bierze się pod uwagę:

a)      osiągnięcia w badaniach naukowych,

b)      stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej,

c)      publikacje naukowe, z uwzględnieniem rangi wydawnictw lub czasopism,
w których się ukazały,

d)      wynalazki i patenty, z uwzględnieniem ich wdrożeń,

e)      opracowane i wdrożone nowe technologie, urządzenia, stanowiska
i laboratoria,

f)        referaty na kongresach, konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych, z uwzględnieniem ich poziomu i rangi.

4.       Przy ocenie działalności organizacyjnej uwzględnia się:

a)      sprawowanie funkcji kierowniczych w Uniwersytecie, w tym funkcji organów jednoosobowych,

b)      udział w pracach komisji i innych zespołów, w tym członkostwo w organach kolegialnych Uniwersytetu,

c)      funkcje pełnione w krajowych i międzynarodowych organizacjach
i towarzystwach naukowych,

d)      udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych oraz recenzowanie prac naukowych,

e)      organizację konferencji naukowych i udział w komitetach naukowych konferencji, z uwzględnieniem ich rangi,

f)        udział w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu
o tytuł naukowy,

g)      aktywność w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych,

h)      osiągnięcia będące wynikiem współpracy ze środowiskiem naukowym
i gospodarką.

5.      Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora powinni być oceniani z uwzględnieniem ich udziału i uzyskanych efektów w kształceniu kadr naukowych, a szczególnie w promowaniu doktorów nauk.

6.      Nauczyciele akademiccy pełniący funkcje kierowników jednostek organizacyjnych powinni być oceniani z uwzględnieniem ich wkładu
w rozwój jednostki, uzyskiwanych efektów, a zwłaszcza stwarzania warunków awansu naukowego kadry oraz kształtowania stosunków sprzyjających efektywnej pracy.

7.      Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania obowiązków dydaktycznych uwzględnia się wyniki oceny ankietowej studentów roku lub grupy, w których dany nauczyciel prowadzi zajęcia, przeprowadzonej co najmniej raz w roku, w okresie podlegającym ocenie. Oceny z ankiet gromadzi dziekan.

 

§ 101

 

1.      Zainteresowany nauczyciel akademicki zapoznaje się z oceną i fakt ten potwierdza podpisem.

2.      Negatywna ocena nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję kierownika katedry lub zakładu może być podstawą do odwołania tej osoby z pełnionej funkcji lub decyzji o przekształceniach organizacyjnych danej jednostki.

3.      Od oceny komisji wydziałowej i ds. jednostek międzywydziałowych służy nauczycielowi prawo odwołania się do uczelnianej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich. Odwołanie może być wnoszone w ciągu czternastu dni od zapoznania się z oceną. Opinie i wnioski komisji uczelnianej są ostateczne.

4.      Otrzymanie przez nauczyciela akademickiego, w okresie nie krótszym niż rok, a nie dłuższym niż dwa lata, dwóch kolejnych ocen negatywnych może stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy zgodnie z art. 124 pkt 3 ustawy (dla nauczycieli mianowanych) i w trybie art. 30 § 1 pkt 2 kodeksu pracy (dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).

5.      Przewodniczący komisji wydziałowych oraz ds. jednostek między­wydziałowych są oceniani bezpośrednio przez komisję uczelnianą.

6.      O wynikach okresowych ocen nauczycieli akademickich Rektor informuje Senat.

 

§ 102

 

W Uniwersytecie jest prowadzony system okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Zakres oraz tryb przeprowadzenia tych ocen ustala Rektor po konsultacji z działającymi w Uniwersytecie związkami zawodowymi.

 

§ 103

 

1.      Zgodnie z przepisami art. 134, ust. 1-11 ustawy, nauczyciele akademiccy mogą uzyskać urlopy płatne i bezpłatne.

2.      Urlopów, z wyjątkiem urlopu dla poratowania zdrowia, udziela się po zakończeniu semestru.

3.      Tryb udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopu wypoczynkowego oraz szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 statutu.

 

§ 104

 

Odpowiedzialność za racjonalne wykorzystanie czasu pracy nauczyciela akademickiego oraz zapewnienie właściwego rozkładu jego zajęć dydaktycznych oraz obowiązków naukowych i organizacyjnych ponosi kierownik jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest bezpośrednio zatrudniony (katedry, zakładu, pracowni, studium, biblioteki).

 

§ 105

 

1.      Pensum dydaktyczne dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych
(w ramach wymiaru ustalonego w art. 130 ustawy), sposób obliczania godzin dydaktycznych, a także ich wykonywania w ramach prac naukowo
- badawczych określa Senat na wniosek Rektora, po konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie. Ustalenia te powinny zapadać najpóźniej w czerwcu każdego roku i obowiązywać
w następnym roku akademickim. W przypadku, gdy Senat nie podejmie tej regulacji, obowiązują wcześniejsze decyzje.

2.      Ustalając pensum dydaktyczne dla określonych stanowisk, Senat powinien uwzględniać zakres obowiązków nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach oraz brać pod uwagę sytuację finansową Uniwersytetu.

3.      Pensum dydaktyczne dla nauczyciela akademickiego podejmującego pracę na stanowisku asystenta w pierwszym roku akademickim jego zatrudnienia wynosi minimum normy ustalonej w ustawie.

4.      Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla Uniwersytetu, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych
w okresie wykonywania powierzonych zadań poniżej dolnej granicy wymiaru ustalonej zgodnie z art. 130 ust. 3 ustawy. Obniżony wymiar zajęć nie może być niższy niż 50% dolnej granicy wymiaru ustalonej zgodnie
z art. 130 ust. 3 ustawy.

 

§ 106

 

1.      Członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, działającej jako komisja pierwszej instancji, wybiera Senat spośród zatrudnionych w Uniwersytecie nauczycieli akademickich i studentów.

2.      Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich liczy 12 osób.

3.      Z grona członków komisji dyscyplinarnych Senat wybiera przewodni­czącego komisji i trzech jego zastępców, którzy przewodniczą zespołom orzekającym. Przewodniczącym komisji i jego zastępcą może być tylko nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora.

4.      Kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej zgłaszają Rektor i inni członkowie Senatu. Można być członkiem tylko jednej komisji dyscyplinarnej.

 

§ 107

 

1.      Rektor powołuje na okres swej kadencji dwóch rzeczników dyscyplinarnych, wszczynających sprawy w komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji dla nauczycieli akademickich.

2.      Rzecznikiem dyscyplinarnym może być mianowany nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

3.      Po uzyskaniu wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną Rektor niezwłocznie poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

 

§ 108

 

Wysokość orzekanych kar dla nauczycieli akademickich, składy zespołów orzekających pierwszej instancji oraz konsekwencje ich orzeczeń określają art. 139 - 144 ustawy.

§ 109

 

Umowy o pracę z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi zawiera Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony.

 

§ 110

 

1.      Pracownicy wyróżniający się w pracy zawodowej oraz o szczególnych zasługach dla rozwoju Uniwersytetu mogą uzyskiwać nagrody Rektora, a także być przedstawiani do nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz do nadania im orderów i odznaczeń państwowych, Medalu Komisji Edukacji Narodowej i innych.

2.      Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich są przyznawane zgodnie
z art. 155 ustawy.

3.      Nagrody Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, naliczane zgodnie z art. 155 ust. 8 ustawy, są przyznawane przez Rektora zgodnie z regulaminem przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, po uzgodnieniu z działającymi w Uniwersytecie związkami zawodowymi.

 

 

DZIAŁ  VII

ADMINISTRACJA UNIWERSYTETU

 

§ 111

 

Administracja służy realizacji zadań Uniwersytetu określonych w § 4 ust. 1,
a w szczególności zadań dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz socjalnych.

 

§ 112

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną administracji Uniwersytetu jest dział.
W ramach działów lub poza nimi mogą być tworzone sekcje, zespoły, stanowiska pracy lub inne komórki, powoływane w zależności od powierzonych im zadań oraz liczby zatrudnionych.

2.      Strukturę administracji oraz zakres działania jednostek organizacyjnych i ich podporządkowanie określa regulamin organizacyjny Uniwersytetu wydany przez Rektora na wniosek kanclerza.

 

§ 113

 

1.      Kanclerz kieruje, z upoważnienia Rektora, administracją i gospodarką Uniwersytetu oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uniwersytetu w zakresie zwykłego zarządu.

2.      W ramach zwykłego zarządu do kompetencji kanclerza należą sprawy gospodarki i administracji rzeczowymi składnikami majątku Uniwersytetu, organizacji wewnętrznej administracji, obiegu informacji i dokumentacji, inwestycji i remontów budynków, utrzymania porządku i czystości, konserwacji aparatury i innych urządzeń, transportu oraz pozostałe sprawy z zakresu administracji, zlecone przez Rektora.

3.      Do zadań kanclerza należy w szczególności:

a)      organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej,

b)      podejmowanie decyzji i działań zapewniających zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz powiększanie majątku Uniwersytetu,

c)      realizowanie polityki kadrowej i płacowej w stosunku do podległych pracowników administracji i obsługi,

d)      udział w przygotowaniu planu rzeczowo-finansowego oraz nadzór nad jego realizacją w zakresie kosztów utrzymania Uniwersytetu,

e)      podejmowanie decyzji i organizowanie działań zapewniających wykonanie zadań socjalno-bytowych na rzecz pracowników i studentów Uniwersytetu;

f)        zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych.

4.      Kanclerz podejmuje decyzje w sprawach administracyjno - gospodarczych oraz finansowych, nie zastrzeżonych w ustawie i statucie dla innych organów Uniwersytetu i w tym zakresie zawiera umowy.

5.      Kanclerz reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz w sprawach należących do jego kompetencji.

6.      Kanclerz składa Rektorowi sprawozdanie z działalności i odpowiada przed Rektorem.

 

§ 114

 

1.      Kanclerza zatrudnia i zwalnia Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

2.      Kanclerz działa przy pomocy zastępców – w liczbie nieprzekraczającej trzech. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą kanclerza.

3.      Zastępców kanclerza zatrudnia i zwalnia Rektor na wniosek kanclerza.

4.      Zastępcy kanclerza kierują powierzonymi im przez kanclerza sprawami administracyjnymi i gospodarczymi Uniwersytetu. Kanclerz ustala zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności swoich zastępców. Obowiązki
i uprawnienia kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy.

 

§ 115

 

1.      Rektor określa jednostki lub stanowiska pracy typu administracyjnego pozostające pod jego bezpośrednim nadzorem.

2.      Kanclerzowi organizacyjnie podporządkowane są pozostałe komórki administracji i obsługi Uniwersytetu, w tym również jednostki i stanowiska administracji bezpośrednio związane z organizowaniem i obsługą działalności podstawowej.

3.      Organizacyjne podporządkowanie komórek administracji i obsługi kanclerzowi nie wyłącza podporządkowania funkcjonalnego pracowników tych komórek kierownikom jednostek organizacyjnych.

 

 

§ 116

 

1.      Kanclerz jest uprawniony do przyznawania pracownikom zatrudnionym
w administracji i obsłudze nagród i wyróżnień oraz wymierzania kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.

2.      W przypadku, gdy dotyczy to komórek administracyjnych związanych bezpośrednio z obsługą działalności podstawowej, kanclerz wykonuje czynności wymienione w ust. 1 w uzgodnieniu z kierownikami właściwych jednostek.

 

 

DZIAŁ  VIII

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA UNIWERSYTETU

 

§ 117

 

1.      Mienie Uniwersytetu obejmuje jego własność oraz inne prawa majątkowe.

2.      Mieniem Uniwersytetu zarządza Rektor we współdziałaniu z Senatem i przy pomocy kanclerza oraz kwestora.

3.      Przydzielenia składników majątkowych jednostkom organizacyjnym oraz ich przenoszenia między nimi dokonuje Rektor lub z jego upoważnienia kanclerz.

4.      Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie i wykorzystanie mienia przydzielonego danej jednostce.

 

§ 118

 

Działalność Uniwersytetu jest finansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania określone ustawowo, z przychodów własnych oraz wpływów z innych źródeł. Uniwersytet prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na podstawie planu rzeczowo-finansowego uchwalonego przez Senat.

 

§ 119

 

1.      Uniwersytet prowadzi odpłatną działalność badawczą, doświadczalną, usługowo - naukową oraz uzyskuje środki z opłat licencyjnych.

2.      Uniwersytet może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą.

3.      Szczegółowy tryb zawierania i rejestracji umów dotyczących działalności wymienionej w ust. 1 określa Rektor w drodze zarządzenia, uwzględniając ustalenie statutu zawarte w § 32 ust. 2 pkt 23.

 

§ 120

 

Dochody Uniwersytetu z tytułu wdrożeń i sprzedanych licencji są co najmniej w 50% przekazywane na rzecz jednostek uczelni (wydziału, instytutu między­wydziałowego, studium), w których zostały one uzyskane.

 

§ 121

 

1.      Środki uzyskiwane przez Uniwersytet (zgodnie z art. 94 ustawy) z budżetu państwa są przeznaczone na jego cele statutowe, w tym finansowanie działalności jednostek organizacyjnych. Rozdziału środków dla jednostek organizacyjnych dokonuje się w oparciu o zasady gospodarki finansowej uchwalone przez Senat.

2.      Dysponentami środków finansowych przydzielonych jednostkom organizacyjnym są ich kierownicy. Ponoszą oni odpowiedzialność za ich wykorzystanie. Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym pozostają do dyspozycji jednostek w roku następnym, chyba że ogólnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

 

§ 122

 

1.      Uniwersytet może uczestniczyć w działalności innych podmiotów gospodarczych. Przystąpienie Uniwersytetu do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej, a także utworzenie fundacji z jej udziałem wymaga zgody Senatu.

2.      Uniwersytet może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i 14 ustawy, w zakresie i formach określonych przez Senat.

 

§ 123

 

1.      Nabycie lub zbycie przez Uniwersytet składników mienia o cenie jednostkowej przekraczającej 1% aktualnej wartości majątku trwałego uczelni oraz przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu o analogicznej wartości wymaga zgody Senatu, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 4 ustawy. W pozostałych przypadkach decyzje podejmuje Rektor.

2.      Powyższe postanowienie nie dotyczy nieodpłatnego przejmowania środków trwałych uzyskanych w związku z realizowanymi pracami badawczymi.

 

§ 124

 

1.      Uniwersytet może utworzyć ze środków pochodzących z własnej działalności (innych niż określone w art. 94 ust. 1 i 6 ustawy) fundusz stypendialny przeznaczony dla szczególnie uzdolnionych i twórczych studentów, doktorantów oraz asystentów i adiunktów. Stypendia z tego funduszu są przyznawane niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ustawy.

2.      Stypendia przydziela Senat na wniosek Rektora.

3.      Wnioski o stypendium dotyczące studentów i doktorantów muszą być zaopiniowane odpowiednio przez: uczelniany organ wykonawczy samorządu studenckiego lub doktorantów, wskazany w regulaminie samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów.

 

DZIAŁ  IX

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

DOTYCZĄCE ODBYWANIA ZGROMADZEŃ

 

§ 125

 

1.      Pracownicy, studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Uniwersytetu mają prawo organizowania zgromadzeń na jego terenie. Na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uniwersytetu niezbędna jest zgoda Rektora.

2.      O zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy na piśmie zawiadomić Rektora co najmniej na dwadzieścia cztery godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy Rektor może przyjąć zawiadomienie złożone w krótszym terminie.

3.      Zawiadomienie powinno zawierać:

1)      imiona i nazwiska oraz adresy osób, które zwołują zgromadzenie, w tym przewodniczącego zgromadzenia;

2)      dokładne wskazanie miejsca i terminu (daty i godziny rozpoczęcia) zgromadzenia;

3)      cel bądź program zgromadzenia.

4.      Rektor odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, lub zakazuje zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia, jeżeli jego cele lub program naruszają przepisy prawa.

 

§ 126

 

1.      Przewodniczący zgromadzenia jest odpowiedzialny za jego przebieg
i obowiązany jest czuwać, aby był on zgodny z przepisami prawa oraz przeciwdziałać wszystkiemu, co zagrażałoby bezpieczeństwu i porządkowi. Ma on prawo usunąć ze zgromadzenia uczestnika, który swoim zachowaniem uniemożliwia lub usiłuje udaremnić prawidłowy przebieg zgromadzenia. Przewodniczący zobowiązany jest zgromadzenie rozwiązać, jeżeli nie podporządkowuje się ono jego zarządzeniom.

2.      Uczestnik zgromadzenia zobowiązany jest podporządkować się wezwaniom i zarządzeniom przewodniczącego zgromadzenia lub przedstawiciela Rektora delegowanego na zgromadzenie. Z chwilą zamknięcia lub rozwiązania zgromadzenia jego uczestnicy zobowiązani są opuścić zgromadzenie.

 

 

§ 127

 

1.      Rektor może delegować na zgromadzenie swego przedstawiciela. Przedstawiciel ten ma prawo, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązać zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa.

2.      Przedstawiciel Rektora może zabierać głos poza ustaloną kolejnością mówców.

3.      Od decyzji przedstawiciela Rektora organizatorom służy – w terminie 3 dni – odwołanie do Rektora. Odwołanie to podlega rozpatrzeniu w ciągu 3 dni od dnia jego wniesienia.

 

§ 128

 

Pracownicy Uniwersytetu, studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy przeszkadzają, usiłują przeszkodzić w organizowaniu zgromadzenia lub jego przebiegu, nie podporządkowują się zarządzeniom przewodniczącego zgromadzenia lub przedstawiciela Rektora bądź zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia czy też zgody Rektora albo naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej, niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej.

 

 

DZIAŁ  X

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 129

 

1.      Statut Uniwersytetu uchwala Senat większością co najmniej 2/3 głosów składu, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Uniwersytecie.

2.      Statut Uniwersytetu wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Senatu.

3.      Zmiany w statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie obowiązującym przy jego uchwaleniu.

 

§ 130

 

1.      W szczególnych przypadkach Senat, działając w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu, może na wniosek innego organu Uniwersytetu lub z własnej inicjatywy zawiesić na czas określony, w całości lub w części, obowiązywanie przepisu statutowego w odniesieniu do konkretnej sprawy,
o ile takie zawieszenie nie narusza przepisów ustaw.

2.      Podejmując uchwałę zgodnie z ust. 1, Senat określa zasady postępowania w sprawie, której uchwała dotyczy.

 

§ 131

 

1.      Jednoosobowe i kolegialne organy Uniwersytetu, wybrane na kadencję od
1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2008 r., pełnią swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą zostały wybrane.

2.      Do stosunków pracy powstałych przed dniem 1 września 2006 r. stosuje się zapisy art. 264 ustawy.

3.      Mianowani przed dniem 1 września 2006 r. nauczyciele akademiccy zajmujący stanowisko adiunkta pozostają mianowani na czas nieokreślony na tym stanowisku. Łączny okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie powinien przekraczać 30 lat. Po tym okresie następuje rozwiązanie umowy o pracę lub zatrudnienie na innym stanowisku.

4.      Mianowani przed dniem 1 września 2006 r. nauczyciele akademiccy zajmujący stanowisko asystenta pozostają mianowani na czas nieokreślony na tym stanowisku. Łączny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora nie powinien przekroczyć ośmiu lat. Po tym okresie następuje rozwiązanie umowy o pracę.

5.       Rektor może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku asystenta lub adiunkta zgodnie z ust. 3 i 4 na podstawie art. 125 ustawy i § 98 ust. 4 statutu po uzyskaniu zgody Senatu.

6.       Zgodnie z art. 265 ust. 1 i 2 ustawy nauczyciele akademiccy, którzy przed wejściem w życie ustawy podjęli dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u więcej niż jednego pracodawcy lub podjęli działalność gospodarczą i łączą ją z dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, mogą je wykonywać przez okres nie dłuższy niż 1 rok od dnia wejścia ustawy, pod warunkiem zawiadomienia, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, właściwego organu, zgodnie z art. 129 ust. 6 ustawy. Przez dzień wejścia w życie ustawy należy w tym przypadku rozumieć 1 września 2006 r.

 

§ 132

 

We wszystkich przypadkach, gdy powołanie jednostki organizacyjnej lub prowadzenie formy kształcenia uwarunkowane jest określoną liczbą nauczycieli akademickich, odnosi się to do osób zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

§ 133

 

Jednostki organizacyjne działające w Uniwersytecie w dniu wejścia w życie statutu zachowują swój dotychczasowy status, nawet w przypadku, gdy nie spełniają statutowych wymagań. Decyzje co do ich dalszego funkcjonowania będą podejmowane w trybie indywidualnym, zgodnie z procedurą ustaloną
w Statucie.

 

§ 134

 

1.      Niniejszy Statut został uchwalony przez Senat Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w trybie § 129 ust. 1 na 290. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2006 r.

2.      Statut wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2006 r.

3.      Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Akademii Techniczno-Rolniczej z dnia 28 czerwca 2006 roku.


Załącznik nr 1

do Statutu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

 

Zasady i tryb nadawania tytułu doktora honoris causa

 

1.      Tytuł doktora honoris causa nadaje Senat Uniwersytetu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, edukacji, techniki, kultury lub życia społecznego, a także obywatelom innych państw, szczególnie zasłużonym w określonej dyscyplinie naukowej, promującym naukę polską na świecie i utrzymującym ścisłe kontakty z Uniwersytetem.

2.      Z wnioskiem o nadanie tytułu honoris causa występuje rada wydziału uprawnionego do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Rektor może wszcząć postępowanie również z własnej inicjatywy.

3.      Wniosek o nadanie tytułu honoris causa musi zawierać: krótką informację
o kandydacie wraz z uzasadnieniem, propozycję co najmniej dwóch recenzentów (specjalistów posiadających tytuł naukowy profesora) oraz promotora (mianowanego nauczyciela akademickiego wydziału, posiadającego tytuł naukowy profesora).

4.      Uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 rada wydziału podejmuje większością 2/3 głosów statutowego składu rady.

5.      W sprawie zgłoszonej kandydatury Rektor zasięga opinii Kapituły „Medalu za zasługi dla UTP”.

6.      Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa następuje na podstawie uchwały Senatu podjętej bezwzględną większością głosów ważnych.

7.      Senat powierza sporządzenie opinii o kandydacie specjalistom. Opinia powinna zawierać charakterystykę działalności i zasług, uzasadniającą przyznanie najwyższej godności akademickiej, a w przypadku osoby
z zagranicy – także informację o współpracy z Uniwersytetem.

8.      Po uzyskaniu opinii recenzentów i uchwał rad naukowych jednostek,
w których zatrudnieni są recenzenci, Senat podejmuje uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa.

9.      Uchwały Senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa zapadają
w głosowaniu tajnym większością co najmniej połowy głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Senatu.

10.   Dyplom doktora honoris causa, zgodnie z tradycją, pisany jest w języku łacińskim.


 

Załącznik nr 2

do Statutu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO

 


Załącznik nr 3

do Statutu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

 

Tryb udzielania urlopów nauczycielom akademickim

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

 

Urlopy wypoczynkowe

§ 1

1.      Zgodnie z art. 133 ustawy nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze trzydziestu sześciu dni roboczych w ciągu roku. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

2.      Zasady i tryb udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom Uniwersytetu, w tym nauczycielom akademickim, reguluje zarządzenie Rektora. Kierownicy jednostek organizacyjnych (dziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych) są odpowiedzialni za przestrzeganie tych przepisów w kierowanej jednostce
i zobowiązani są wyznaczyć osoby odpowiedzialne za ich praktyczną realizację oraz za prowadzenie ewidencji udzielonych urlopów.

3.      Urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim udzielają:

a)    dziekani wydziałów (dyrektorzy instytutów),

b)    kierownicy jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych,

c)    Rektor – prorektorom i dziekanom (dyrektorom instytutów), kierownikom jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych.

4.      Nauczyciele akademiccy sprawujący funkcje kierownicze zobowiązani są przed udaniem się na urlop wypoczynkowy wyznaczyć pisemnie osoby zastępujące ich w pełnieniu obowiązków.

5.      Odwołanie nauczyciela akademickiego z urlopu wypoczynkowego może nastąpić tylko w szczególnych okolicznościach, niedających się przewidzieć w chwili udzielania urlopu. Uniwersytet zobowiązany jest pokryć koszty poniesione przez nauczyciela akademickiego, pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu wypoczynkowego.

 

Urlopy płatne

§ 2

1.      Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uniwersytecie, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych na zasadach określonych w art. 134 ustawy. Urlopów, o których mowa wyżej, udziela w imieniu Rektora prorektor ds. nauki na wniosek zainteresowanego nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. Rozpatrzone pozytywnie wnioski, zawierające podstawę prawną udzielenia urlopu, Dział Nauki i Współpracy z Gospodarką przekazuje do Działu Spraw Pracowniczych.

2.      Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę habilitacyjną może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym sześciu miesięcy.

3.      Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.

4.      Urlopów, o których mowa w ust. 2-3, udziela prorektor ds. organizacji
i rozwoju na wniosek zainteresowanego nauczyciela akademickiego, podpisany przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, zaopiniowany przez radę danej jednostki.

5.      Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu co najmniej pięciu lat w Uniwersytecie ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy na zasadach określonych w art. 134 ust. 5-8 ustawy.

6.      O udzielonych urlopach, o których mowa w ust. 2-4, Dział Spraw Pracowniczych informuje Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich.

 

Urlopy bezpłatne

§ 3

1.      Nauczyciel akademicki może, za zgodą Rektora, otrzymać urlop bezpłatny dla celów naukowych.

2.      Urlopów, o których mowa w ust. 1, udziela w imieniu Rektora prorektor ds. organizacji i rozwoju w porozumieniu z prorektorem ds. nauki na wniosek zainteresowanego nauczyciela akademickiego, podpisany przez dziekana (dyrektora instytutu), kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej), zaopiniowany przez właściwą radę wydziału (instytutu).

 wersja do zapisu   wersja do druku   ^góra^ 

wytworzył: Andrzej Buczyński (2004-08-16 15:08:57)
wprowadził: Jarosław Mossur (2004-08-16 15:09:29)
zmieniony: Andrzej Buczynski (2008-10-30 12:53:12)
jakie zmiany: zmiana w paragrafie 31TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.